Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПЕТУ БЕОГРАДСКУ ГИМНАЗИЈУ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ПЕТУ БЕОГРАДСКУ ГИМНАЗИЈУ

39160000 - Школски намештај

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови