Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - NABAVKA ŠKOLSKOG NAMEŠTAJA ZA PETU BEOGRADSKU GIMNAZIJU

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

NABAVKA ŠKOLSKOG NAMEŠTAJA ZA PETU BEOGRADSKU GIMNAZIJU

39160000 - Školski nameštaj

PREUZMITE: Poziv i konkursnu dokumentaciju

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа