Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Набавка школског намештаја за Пету београдску гимназију

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, ул. Таковска бр.12
Дана: 17.07.2020. године


Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Набавка школског намештаја за Пету београдску гимназију (бр.20-51)

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо  питање и одговор:

ПИТАЊЕ бр.1: Молимо вас да нам одговорите на следећа питања:
Као додоатни услов, за технички капацитет захтевате да понуђач поседује минимум 3 (три) транспортна затворена возила за превоз намештаја минималне носивости 10 тона и минимум 1 (један) магацински простор минималне површине 2000 м2.
С обзиром на локацију Пете београдске гимназије и познавајући Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд којим се утврђује режим саобраћаја теретних возила која нису у транзиту на територији града Београда, на улицама и путевима који су у надлежности Секретаријата за собраћај, као и врсту добара (намештај) коју је потребно испоручити, не видимо разлог због кога тражите возила носивости преко 10 тона.
Транспортна возила са мањом носивошћу не само да могу извршти испоруку намештаја на наведену локацију, већ се то може извршти и са већом лакоћом, сматрамо да је то у интересу како самих понуђача тако и наручилаца.
Молимо вас да нам образложите овај ваш захтев.

ОДГОВОР бр. 1: 
Наручилац је Конкурсном документацијом предвидео неопходни технички капацитет који је у вези са предметом јавне набавке, а који гарантује озбиљност потенцијалних понуђача као и могућност доброг извршења посла.

ПИТАЊЕ бр.2:
Као додатни услов, за пословни капацитет захтевате да је понуђач у претходне 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао реализоване послове који се односе на предмет јавне набавке чија је вредност минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. У делу конкурсне документације где се наводе докази за пословни капацитет, страна 17 од 55 наводи се – «Списак најважнијих реализованих уговора у последњих годину година од дана објављивања позива за подношење понуда...“ Да ли се дотавља списак за три године или за годину дана?

ОДГОВОР бр. 2: 
Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничке грешке на страни 17 од 55 која треба да гласи - Списак најважнијих реализованих уговора у последње 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на предмет јавне набавке са листом купаца, износима и датумима. Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа; ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно наручилац. Укупна вредност референтне листе не може бити мања од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

ПИТАЊЕ бр.3:
У обрасцу Референтна листа понуђача из области набавке - Образац бр.6, наводи се да
Понуђач мора да документује референце.
На шта се тачно мисли када се каже да се документују референце? Да ли се уз потврде
достављају рачуни и уговори?

ОДГОВОР бр. 3: 
Понуђач је дужан да докаже да је успешно испунио уговорне обавезе наведене у референтној листи. Ако су купци односно Наручиоци,  који су наведени у референтној листи, субјекти који се у смислу овог закона сматрају Наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа; ако су купци, односно Наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно Наручилац. Укупна вредност референтне листе не може бити мања од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а

ПИТАЊЕ бр.4:
У делу конкурсне документације Достављање доказа, наводи се „Као доказ за испуњавање наведених обавезних и додатних услова, према члану 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доставља изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове - "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона" - Образац бр.2 уредно потписану од стране овлашћеног лица.
Да ли је потребно достављати тражене доказе или је уместо свих доказа које наводите за обавезне и додатне услове могуће доставити само Изјаву?

ОДГОВОР бр. 4: 
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.

ПИТАЊЕ бр.5:
У склопу конкурсне документације као доказ располагања додатним условима – финансијски капацитет наводите, тражите:
а) „Уколико је понуђач правно лице - Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре за претходне три обрачунске године (Извештај о бонитету за 2017., 2018. и 2019.)“
Компанија КТИТОР д.о.о. још није предала завршни рачун, те АПР не може да нам изда БОН ЈН са 2019. Годином, а за то по закону немамо ни обавезу до октобра месеца 2020. Да ли је прихватљив, као доказ за финансијски капацитет БОН ЈН закључно са 2018. Годином и статистички извештај за 2019.

ОДГОВОР бр. 5: 
Наручилац ће као доказ за финансијски капацитет прихватити БОН ЈН закључно са 2018. Годином и статистички извештај за 2019.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.

Палилула линкови