Beograd

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku Nabavka školskog nameštaja za Petu beogradsku gimnaziju

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, ul. Takovska br.12
Dana: 17.07.2020. godine


Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku Nabavka školskog nameštaja za Petu beogradsku gimnaziju (br.20-51)

 

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br.124/2012, 14/15 i 68/15), a na upućen zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije Ponuđača, dostavljamo  pitanje i odgovor:

PITANJE br.1: Molimo vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:
Kao dodoatni uslov, za tehnički kapacitet zahtevate da ponuđač poseduje minimum 3 (tri) transportna zatvorena vozila za prevoz nameštaja minimalne nosivosti 10 tona i minimum 1 (jedan) magacinski prostor minimalne površine 2000 m2.
S obzirom na lokaciju Pete beogradske gimnazije i poznavajući Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila kroz Beograd kojim se utvrđuje režim saobraćaja teretnih vozila koja nisu u tranzitu na teritoriji grada Beograda, na ulicama i putevima koji su u nadležnosti Sekretarijata za sobraćaj, kao i vrstu dobara (nameštaj) koju je potrebno isporučiti, ne vidimo razlog zbog koga tražite vozila nosivosti preko 10 tona.
Transportna vozila sa manjom nosivošću ne samo da mogu izvršti isporuku nameštaja na navedenu lokaciju, već se to može izvršti i sa većom lakoćom, smatramo da je to u interesu kako samih ponuđača tako i naručilaca.
Molimo vas da nam obrazložite ovaj vaš zahtev.

ODGOVOR br. 1: 
Naručilac je Konkursnom dokumentacijom predvideo neophodni tehnički kapacitet koji je u vezi sa predmetom javne nabavke, a koji garantuje ozbiljnost potencijalnih ponuđača kao i mogućnost dobrog izvršenja posla.

PITANJE br.2:
Kao dodatni uslov, za poslovni kapacitet zahtevate da je ponuđač u prethodne 3 godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki imao realizovane poslove koji se odnose na predmet javne nabavke čija je vrednost minimum 10.000.000,00 dinara bez PDV-a. U delu konkursne dokumentacije gde se navode dokazi za poslovni kapacitet, strana 17 od 55 navodi se – «Spisak najvažnijih realizovanih ugovora u poslednjih godinu godina od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda...“ Da li se dotavlja spisak za tri godine ili za godinu dana?

ODGOVOR br. 2: 
Prilikom izrade Konkursne dokumentacije došlo je do tehničke greške na strani 17 od 55 koja treba da glasi - Spisak najvažnijih realizovanih ugovora u poslednje 3 godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, koji se odnosi na predmet javne nabavke sa listom kupaca, iznosima i datumima. Ako su kupci odnosno naručioci, subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naručiocem, dokaz mora biti u obliku potvrde, izdate ili potpisane od strane nadležnog organa; ako su kupci, odnosno naručioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici, potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno naručilac. Ukupna vrednost referentne liste ne može biti manja od 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

PITANJE br.3:
U obrascu Referentna lista ponuđača iz oblasti nabavke - Obrazac br.6, navodi se da
Ponuđač mora da dokumentuje reference.
Na šta se tačno misli kada se kaže da se dokumentuju reference? Da li se uz potvrde
dostavljaju računi i ugovori?

ODGOVOR br. 3: 
Ponuđač je dužan da dokaže da je uspešno ispunio ugovorne obaveze navedene u referentnoj listi. Ako su kupci odnosno Naručioci,  koji su navedeni u referentnoj listi, subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju Naručiocem, dokaz mora biti u obliku potvrde, izdate ili potpisane od strane nadležnog organa; ako su kupci, odnosno Naručioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici, potvrdu izdaje ili potpisuje taj kupac odnosno Naručilac. Ukupna vrednost referentne liste ne može biti manja od 10.000.000,00 dinara bez PDV-a

PITANJE br.4:
U delu konkursne dokumentacije Dostavljanje dokaza, navodi se „Kao dokaz za ispunjavanje navedenih obaveznih i dodatnih uslova, prema članu 77. st. 4. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja izjavu kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove - "Izjava ponuđača o ispunjavanju uslova iz čl. 75. i 76. Zakona" - Obrazac br.2 uredno potpisanu od strane ovlašćenog lica.
Da li je potrebno dostavljati tražene dokaze ili je umesto svih dokaza koje navodite za obavezne i dodatne uslove moguće dostaviti samo Izjavu?

ODGOVOR br. 4: 
Ako je ponuđač dostavio izjavu iz člana 77. stav 4. ovog zakona, naručilac je pre donošenja odluke o dodeli ugovora dužan da od ponuđača čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može da zatraži i od ostalih ponuđača.

PITANJE br.5:
U sklopu konkursne dokumentacije kao dokaz raspolaganja dodatnim uslovima – finansijski kapacitet navodite, tražite:
a) „Ukoliko je ponuđač pravno lice - Izveštaj o bonitetu Agencije za privredne registre za prethodne tri obračunske godine (Izveštaj o bonitetu za 2017., 2018. i 2019.)“
Kompanija KTITOR d.o.o. još nije predala završni račun, te APR ne može da nam izda BON JN sa 2019. Godinom, a za to po zakonu nemamo ni obavezu do oktobra meseca 2020. Da li je prihvatljiv, kao dokaz za finansijski kapacitet BON JN zaključno sa 2018. Godinom i statistički izveštaj za 2019.

ODGOVOR br. 5: 
Naručilac će kao dokaz za finansijski kapacitet prihvatiti BON JN zaključno sa 2018. Godinom i statistički izveštaj za 2019.

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić,s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа