Beograd

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara Nabavka školskog nameštaja za Petu beogradsku gimnaziju (br. 20-51)

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, ul. Takovska br.12
Dana: 22.07.2020. godine

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara Nabavka školskog nameštaja za Petu beogradsku gimnaziju (br. 20-51)

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br.124/2012, 14/15 i 68/15), a na upućen zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije Ponuđača, dostavljamo  pitanje i odgovor:

PITANJE br.1: "Za izradu metalnih konstrukcija školskih klupa (dvoseda i jednoseda) i školskih stolica naveli ste ovalne profile 50x32 i 40x16 koji su veoma teško dostupni za nabavku jer ih nijedna fabrika u našoj zemlji ili okruženju ne proizvodi. Da li bi prihvatili kao alternativne čelične profile 50x25 i 38x20 koji su dostupni na tržištu većem broju potencijalnih ponuđača? U navedenom slučaju kvalitet materijala za izradu konstrukcija školskih klupa i stolica bi zasigurno bio isti ili bolji od zahtevanog."

ODGOVOR br. 1: Naručilac je u specifikaciji predvideo minimalne dimenzije i debljinu ovalnih profila, shodno tome Naručilac neće prihvatiti manje dimenzije od traženih Konkursnom dokumentacijom.

PITANJE br.2: "Koje su tačne dimenzije Klub stola? Koje su tačne dimenzije dvoseda, jer su u specifikaciji navedene iste dimenzije za klub dvosed i klub fotelju?"

ODGOVOR br. 2: Prilikom izrade Specifikacije došlo je do tehničke greške, dimenzije dvoseda iznose 135*68*83 cm, a visina klub stočića je 45 cm. Naručilac će izmeniti Konkursnu dokumentaciju u skladu sa Vašim pitanjem.

PITANJE br. 3: "Pozicija 7-Ormar za odlaganje u ucionicama Koliko tačno prostora za odlaganje-polica, ima ormar?Obzirom da na tržistu ne postoji HDF debljine 8 mm, da li je moguće leđa izraditi od HDF d=3,2 mm? Možete li pojasniti sta se tačno podrazumeva pod „izrezanim ručkama na frontovima? Da li su u pitanju kant ručke celom dužinom vrata?"

ODGOVOR br. 3: Dimenzije ormara su 80 (širina) * 60 (dubina) * 200 (visina). Na zadatu visinu se može staviti onoliki broj polica koliko će biti dovoljno za odlaganje nastavnih sredstava, sprava i rekvizita, ali ne manje od četiri police. Neophodno je da bočne strane ormara imaju perforacije koje će omogućiti različito podešavanje visine polica. Naručilac će prihvatiti kant ručke celom dužinom vrata. Naručilac je predvideo konkursnom dokumentacijom da debljina leđnog panela bude izrađena od HDF debljine 8 mm, ukoliko isti nije dostupan na tržištu, Naručilac će prihvatiti i MDF ploču debljine 8 mm, ali neće prihvatiti HDF debljine 3,2 mm.
 
PITANJE br. 4: "Pozicija 8 -Ormar za odlaganje u kancelarijama. Koliko tačno prostora za odlaganje-polica, ima ormar? Obzirom da na tržistu ne postoji HDF debljine 8 mm, da li je moguće leđa izraditi od HDF d=3,2 mm? Da li su gornja vrata izrađena samo od stakla? Od kog su materijala police u gornjem delu ormana?"

ODGOVOR br. 4: Dimenzije ormara su 80 (širina) * 60 (dubina) * 190 (visina). Na zadatu visinu se može staviti onoliki broj polica koliko će biti dovoljno za odlaganje registratora i dokumentacije za potrebe korisnika, ali ne manje od četiri police. Neophodno je da bočne strane ormara imaju perforacije koje će omogućiti različito podešavanje visine polica. Gornja vrata se izrađuju od stakla sa aluminijumskim ramom i odgovarajućim ručicama. Police su od istog materijala, kao i bočne stranice. Naručilac je predvideo konkursnom dokumentacijom da debljina leđnog panela bude izrađena od HDF debljine 8 mm, ukoliko isti nije dostupan na tržištu, Naručilac će prihvatiti i MDF ploču debljine 8 mm, ali neće prihvatiti HDF debljine 3,2 mm.

PITANJE br. 5: "Pozicija 11-Klub sto Koji je presek profila metalne noge klub stola i kojeg su oblika, tipa „P“ oblika?"

ODGOVOR br. 5: Naručilac će prihvatiti presek profila metalnih nogara "P" oblika.

PITANJE br. 6: "Pozicija 14 - Ugradni ormar za učionice Da li su na frontovima kant ručke celom dužinom vrata? Da li je HDF debljine d=3,2 mm?"

ODGOVOR br. 6: Naručilac će prihvatiti kant ručke celom dužinom vrata. Naručilac je predvideo konkursnom dokumentacijom da debljina leđnog panela bude izrađena od HDF debljine 8 mm, ukoliko isti nije dostupan na tržištu, Naručilac će prihvatiti i MDF ploču debljine 8 mm, ali neće prihvatiti HDF debljine 3,2 mm.

PITANJE br. 7: "Pozicija 15 - Ugradni ormar za učionice-crtež br. 2
Da li je moguće napravite preraspodelu kasetica unutar ormara tako da širina svake kasete bude manja ili ista kao njena visina, dakle obrnuto od proporcije kasete koja je data na crtežu? Na taj način dobijamo vrata koja prilikom korišćenja neće “padati”.
Konkretno u ovom slučaju, moguće je dodati još jednu vertikalu, i na taj način dobijamo 16 kasetica okvirnih dimenzija 33x33 cm?
Da li su vrata kasetica i frontova upadajuća ili preklapajuća, i da li svaka kasetica odnosno front ima bravicu sa ključem I ručicu ili  samo bravicu?
Da li su leđa HDF d=3,2 mm?
Molim Vas da potvrdite da li su ugradni ormani sa crteža 3.2 i 4.2 ustvari otvorene police bez frontova?
Ovo pitanje o preraspodeli kasetica kako bi se postigla u najmanju ruku kvadravna forma a zadržao broj istih, se odnosi na sve ugrdane ormane – crteži 3.1 i 4.1."

ODGOVOR br. 7: Raspored kasetica je zadat prema potrebama škole, ali je moguće izmeniti dimenzije kako bi se kako bi se dobio veći broj kasetica, ponuđač mora voditi računa da dimenzije kasetica budu veće od formata papira A4. Vrata kasetica su upadajuća sa bravicom i ključem, ručice nisu obavezne. Naručilac je predvideo konkursnom dokumentacijom da debljina leđnog panela bude izrađena od HDF debljine 8 mm, ukoliko isti nije dostupan na tržištu, Naručilac će prihvatiti i MDF ploču debljine 8 mm, ali neće prihvatiti HDF debljine 3,2 mm.
Crtež 3.2 je isti ugradni ormar kao i na vrtežu 3.1 samo je predstavljen u preseku, dok je 3.1 predstavljen u izgledu. Crtež 4.2 je isti ugradni ormar kao i na crtežu 4.1 samo je predstavljen u preseku, dok je 4.1 predstavljen u izgledu.

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа