Beograd

Измена конкурсне документације за набавку - добара - Набавка школског намештаја за Пету београдску гимназију (бр. 20-51)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 22.07.2020. године

Измена конкурсне документације за набавку - добара - Набавка школског намештаја за Пету београдску гимназију (бр. 20-51)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и тo:


• У Спецификацији, тачке 11 и 12, на страни 23  Конкурсне документације,
• У додатним условима, пословни капацитет уместо да гласи: 

да је понуђач у претходних годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао реализоване послове који се односе на предмет јавне набавке чија је вредност минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

тако да гласи:

да је понуђач у претходне 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао реализоване послове који се односе на предмет јавне набавке чија је вредност минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Палилула линкови