Beograd

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku - dobara - Nabavka školskog nameštaja za Petu beogradsku gimnaziju (br. 20-51)

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, Takovska br.12
Dana 22.07.2020. godine

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku - dobara - Nabavka školskog nameštaja za Petu beogradsku gimnaziju (br. 20-51)

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br.124/12, 14/15 i 68/15), vrši se izmena konkursne dokumentacije i to:


• U Specifikaciji, tačke 11 i 12, na strani 23  Konkursne dokumentacije,
• U dodatnim uslovima, poslovni kapacitet umesto da glasi: 

da je ponuđač u prethodnih godinu dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki imao realizovane poslove koji se odnose na predmet javne nabavke čija je vrednost minimum 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

tako da glasi:

da je ponuđač u prethodne 3 godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki imao realizovane poslove koji se odnose na predmet javne nabavke čija je vrednost minimum 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

PREUZMITE: IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа