Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Набавка школског намештаја за Пету београдску гимназију

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

Набавка школског намештаја за Пету београдску гимназију

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

39160000 - Школски намештај

Уговорена вредност: 8.467.630 динара без ПДВ-a
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2

Понуђена цена:
- Највиша - 12.246.212,16 динара без ПДВ-a 
- Најнижа - 8.467.630 динара без ПДВ-a 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 12.246.212,16 динара без ПДВ-a 
- Најнижа - 8.467.630 динара без ПДВ-a 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.08.2020. године
Датум закључења уговора: 09.09.2020. године
Основни подаци о добављачу: "KOMPANIJA KTITOR" d.o.o, ул. Добановачки пут бр. 58, 11080 Београд - Земун 
Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови