Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Nabavka školskog nameštaja za Petu beogradsku gimnaziju

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Dobra

Nabavka školskog nameštaja za Petu beogradsku gimnaziju

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:  

39160000 - Školski nameštaj

Ugovorena vrednost: 8.467.630 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 2

Ponuđena cena:
- Najviša - 12.246.212,16 dinara bez PDV-a 
- Najniža - 8.467.630 dinara bez PDV-a 

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 12.246.212,16 dinara bez PDV-a 
- Najniža - 8.467.630 dinara bez PDV-a 

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 11.08.2020. godine
Datum zaključenja ugovora: 09.09.2020. godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "KOMPANIJA KTITOR" d.o.o, ul. Dobanovački put br. 58, 11080 Beograd - Zemun 
Period važenja ugovora: do ispunjenja svih ugovornih obaveza

Predsednik komisije za javne nabavke

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа