Beograd

DRUGI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U 2020. GODINI

R e p u b l i k a  S r b i j a
GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA PALILULA
-Komisija za izbor programa/projekata udruženja građana
Broj: 031-9/2-2/2020
05.10.2020.godine 
B e o g r a d 

Komisija za izbor programa/projekata udruženja građana na sednici održanoj 05.10.2020.godine, na osnovu člana 5, stava 1. Odluke o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta Gradske opštine Palilula ("Sl.list Grada Beograda" broj 130/18) donosi,

O  D  L  U  K  U
RASPISUJE SE  DRUGI konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana u 2020. godini 

1. Organizacije koje mogu konkurisati

• Udruženja koja sprovode edukativne programe i aktivnosti za mlade 

2. Udruženja građana mogu konkurisati za sredstva po sledećim oblastima

• Program edukacije  dece i mladih o prevenciji i zaštiti od pandemije COVID 19 

3. Opšti uslovi konkursa

• Pravo konkurisanja za dodelu sredstava na konkursu imaju registrovana udruženja građana koja do 19 . oktobra 2020. godine do 15:30 časova predaju svoj predlog projekta na propisanom obrascu sa pratećom dokumentacijom.
• Prijava za svaki pojedinačni projekat se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva ostala obavezna, prateća i poželjna dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu. Predlog projekta čija je prijava poslata u više koverata smatraće se formalno neispravnom i neće biti uzeta u obzir prilikom ocenjivanja.
• Jedno udruženje može konkurisati sa jednim projektom
• Prijave se dostavljaju na sledeću adresu:

PISARNICA
Gradska opština Palilula
Takovska 12, 11000 Beograd

• Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.
• Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke:

PRIJAVA NA DRUGI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA ZA 2020. GODINU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

Naziv podnosioca prijave: 
Adresa podnosioca prijave: 
Oblast za koju se konkuriše: 
Naziv projekta:

Napomena: NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA

Pored predloga projekta na propisanom obrascu potrebno je podneti sledeće:

o Kopija Rešenja o upisu u registar organizacija koje se prijavljuju u Agenciji za privredne registre
o Kopija Statuta podnosioca prijave
o Odluka Upravnog odbora za učešće u javnom konkursu
o Kopija Statuta svake partnerske organizacije
o Preporuke donatorskih organizacija i institucija
o Potpisane i overene izjave podnosioca projekta i (ukoliko postoji) izjava o partnerstvu
o Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja ukoliko je predviđeno projektom
o Kopija završnog računa organizacije za 2019. godinu. Organizacije koje su osnovane tokom 2019. godine nisu u obavezi da dostave završni račun.
o CD sa predlogom projekta i budžetom projekta

Prednost pri odabiru projekata koji će se finansirati imaju udruženja registrovana na teritoriji GO Palilula ili udruženja čiji korisnici su pretežno stanovnici GO Palilula.

GO Palilula može odlučiti da konkurs produži ili da sredstva ne dodeli ukoliko nijedan od predloga projekta ne zadovoljava uslove konkursa. 
Ukupan iznos sredstava predviđen za dotacije udruženjima građana po ovom konkursu je 10.000.000 dinara bruto.  

4. Posebni uslovi konkursa

Edukacija o preventivnim merama za zaštitu od COVID 19 kroz podršku razvoju aktivnosti na suzbijanju širenja epidemije i podršku edukaciji učenika osnovnoškolskog uzrasta za zaštitu od COVID 19 na teritoriji opštine Palilula

• Neophodno da je udruženje u toku kalendarske 2020. godine realizovalo projekte u vrednosti od najmanje  7 miliona dinara
• Da udruženje ima proverljiv kapacitet za upravljanje projektima
• Da je udruženje u prethodnom periodu realizovalo najmanje jednu edukaciju vezano za decu, omladinu ili osetljive kategorije
• Da  udruženje postoji i aktivno se bavi edukacijama mladih najmanje 2,5 godina
• Da udruženje poseduje kapacitete u ljudstvu, organizaciji i iskustva u organizovanju edukacija
• Neophodno dostaviti program delatnosti u 2020. godini i broj korisnika realizovanih programa u 2020 godini
• Distribucija i štampanje sadržaja (brošura, letaka, priručnika i drugih informativnih publikacija), postavljanje bilborda i plakata i objave u štampanim medijima sa temom edukacije o preventivnim merama za zaštitu od COVID 19; 
• Kampanja podele zaštitnih maski, vizira, rukavica i brošura deci i omladini Palilule (opciono, ukoliko su škole otvorene, organizovati predavanja lekara za učenike) u oblasti ciljeva edukacije o preventivnim merama za zaštitu od COVID 19; 
• Kreiranje edukativnog portala sa sadržajem u oblasti ciljeva edukacije dece i omladine o preventivnim merama za zaštitu od COVID 19
• Realizacija medijske kampanje u oblasti digitalnih i elektronskih medija (radio i TV gostovanja, objave na društvenim mrežama i portalima) na temu edukacije dece i omladine o preventivnim merama za zaštitu od COVID 19;

5. Kriterijumi i merila za ocenjivanje predloga projekata

Administrativna provera 

Svi programi/projekti koji budu poslati u predviđenom roku biće uključeni u proces administrativne provere dokumentacije. 

Administrativna provera sastoji se iz dva dela:

1. Provera da li je prijava kompletna, odnosno da li je podneta celokupna dokumentacija u skladu sa listom za proveru i da li je dokumentacija podneta u traženoj formi. 
2. Provera da li podnosilac prijave, partneri i projekat (predložene aktivnosti) zadovoljavaju kriterijume postavljene u Odluci, da li je trajanje u skladu sa pravilima konkursa. 

Tehničko-finansijska provera

Tehničko-finansijska provera predstavlja procenu kvaliteta predloga projekta i predloga budžeta. Procena će biti sprovedena u skladu sa kriterijumima na način koji sledi: 

Kriterijumi:

1. Finansijski i operativni kapacitet 
Da li podnosilac prijave i partneri imaju dovoljno tehničkog znanja, profesionalnih kapaciteta, uključujući stručnosti i iskustva u vođenju projekata (uključujući osoblje, opremu i sposobnost za vođenje budžeta tokom realizacije projekta)? Maksimalno 5 bodova 

2. Relevantnost - kvalitet projekta 
Koliko kvalitet projektne ideje doprinosi realizaciji predmeta konkursa, poboljšanju kvaliteta života građana i celovitom rešavanju određenog pitanja? Maksimalno 10 bodova 
Koliko su jasno definisane i strateški odabrane ciljne grupe, koliki je broj direktnih korisnika? Maksimalno 5 bodova 
Da li su opis problema, preduslovi realizacije i relevantni rizici jasno defisani? Maksimalno 5 bodova

3. Metodologija 
Da li su aktivnosti koje su planirane u projektu odgovarajuće, usklađene sa ciljevima i očekivanim rezultatima? Maksimalno 5 bodova 
Da li su planirani rezultati realni? Da li projekat sadrži objektivno merljive rezultate aktivnosti? Maksimalno 5 bodova 
Da li su učešće partnera i njegovo angažovanje u realizaciji projekta dobro odmereni? Napomena: ukoliko nema partnera, ocena će biti 1.
Maksimalno 5 bodova 
Da li je plan realizacije projekta dobro razrađen i izvodljiv? Maksimalno 5 bodova

4. Održivost projekta 
Da li će aktivnosti predviđene projektom imati konkretan uticaj na ciljne grupe? Maksimalno 5 bodova 
Da li su očekivani rezultati projekta održivi? Maksimalno 5 bodova 

5. Budžet i racionalnost troškova 
Da li je predloženi trošak neophodan za implementaciju projekta? Maksimalno 5 bodova 
Da li sredstva za sufinansiranje obezbeđuju partneri ili drugi donatori Maksimalno 5 bodova 
Da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući? Maksimalno 5 bodova. 

Maksimalni ukupni rezultat 70 bodova.

6. Rezultati konkursa
Komisija će u roku od 15 radnih dana od završetka konkursa utvrditi predlog rang liste sa bodovima predloženih programa/projekata i isti objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Palilula na adresi www.palilula.org.rs.

Na ovu rang listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam radnih dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i ista je konačna. 

Po isteku roka za prigovor, odnosno po okončanju postupka po prigovorima, Komisija će izraditi Izveštaj o sprovedenom javnom konkursu, koji sadrži podatke o svim podnetim prijavama, predlog konačne liste sa bodovima predloženih projekata i predlog odluke o izboru programa/projekata koji će se sufinansirati iz budžeta Gradske opštine Palilula. 

Izveštaj se dostavlja Veću Gradske opštine Palilula na usvajanje i utvrđivanje konačne rang liste i Odluke za dodelu sredstava. Odluku o izboru programa/projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Palilula na osnovu konačne rang liste donosi Veće Gradske opštine Palilula. 

Svi kandidati se mogu informisati o rezultatima konkursa sa obrazloženjem na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Palilula. Na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Palilula će biti objavljeni programi/projekti koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Palilula.

PREDSEDNIK KOMISIJE
STANKO GUJANIČIĆ

PREUZMITE:

Aneks 1 obrazac za pisanje predloga projekta
Aneks 2 obrazac budžeta
Aneks 3 obrazac cv

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа