Beograd

PRVI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA U 2021. GODINI

R e p u b l i k a  S r b i j a
GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA PALILULA
-Komisija za izbor programa/projekata udruženja građana
Broj: 031-8(1-2) 2021/ IV
12.01.2021.godine 
B e o g r a d 

Komisije za izbor programa/projekata udruženja građana na sednici održanoj 11.01.2021.godine, na osnovu člana 5, stava 1. Odluke o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta Gradske opštine Palilula ("Sl.list Grada Beograda" broj 130/18) donosi,

ODLUKU 
RASPISUJE SE  PRVI konkurs za sufinansiranje projekata udruženja građana u 2021. godini 

1. Organizacije koje mogu konkurisati

 • ​Udruženja koja sprovode aktivnosti u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom
 • Udruženja koja sprovode socio-humanitarne aktivnosti 
 • Udruženja koja sprovode obuke za pružanje prve pomoći
 • Udruženja koja se bave organizacijom kulturnih i  tradicionslnih manifestacija 
 • Udruženja koja sprovode edukativne programe i aktivnosti za mlade 
 • Udruženja koja sprovode sportske programe i aktivnosti u oblasti školskog sporta i rada sa mlađim selekcijama 
 • Udruženja koja se bave bezbednošću  u saobraćaju

2. Udruženja građana mogu konkurisati za sredstva po sledećim oblastima

 • Program podrške osobama sa invaliditetom kroz podizanje kapaciteta udruženja i lica koja sprovode odgovarajuće programe
 • Programi podrške ranjivim kategorijama stanovništva i druge socio-humanitarne aktivnosti
 • Program obuke lica za pružanje prve pomoći 
 • Program podrške organizovanju tradicionalnih i kulturnih manifestacija
 • Program edukacije  dece o pravilnom korišćenju savremenih informativno-komunikativnih tehnogija kao i edukacija školske dece i mladih iz oblasti kreativne industrije 
 • Program podrške sportskim organizacijama i klubovima
 • Program  u  oblasti bezbednosti saobraćaja i unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na području gradske opštine Palilula. 

 

3. Opšti uslovi konkursa

 • Pravo konkurisanja za dodelu sredstava na konkursu imaju registrovana udruženja građana koja do 26. januara 2021. godine do 15:30 časova predaju svoj predlog projekta na propisanom obrascu sa pratećom dokumentacijom.
 • Prijava za svaki pojedinačni projekat se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva ostala obavezna, prateća i poželjna dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu. Predlog projekta čija je prijava poslata u više koverata smatraće se formalno neispravnom i neće biti uzeta u obzir prilikom ocenjivanja.
 • Jedno udruženje može konkurisati sa jednim projektom
 • Prijave se dostavljaju na sledeću adresu:

PISARNICA
Gradska opština Palilula
Takovska 12, 11000 Beograd

 • Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.
 • Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke:

PRIJAVA NA PRVI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA ZA 2021. GODINU GRADSKE OPŠTINE PALILULA
Naziv podnosioca prijave: 
Adresa podnosioca prijave: 
Oblast za koju se konkuriše: 
Naziv projekta:
Napomena: NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA

Pored predloga projekta na propisanom obrascu potrebno je podneti sledeće:

Pored predloga projekta na propisanom obrascu potrebno je podneti sledeće:

 • Kopija Rešenja o upisu u registar organizacija koje se prijavljuju u Agenciji za privredne registre
 • Kopija Statuta podnosioca prijave
 • Odluka Upravnog odbora za učešće u javnom konkursu
 • Kopija Statuta svake partnerske organizacije
 • Preporuke donatorskih organizacija i institucija
 • Potpisane i overene izjave podnosioca projekta i (ukoliko postoji) izjava o partnerstvu
 • Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja ukoliko je predviđeno projektom
 • Kopija završnog računa organizacije za 2019. godinu. Organizacije koje su osnovane tokom 2019. godine nisu u obavezi da dostave završni račun.
 • CD sa predlogom projekta i budžetom projekta

Prednost pri odabiru projekata koji će se finansirati imaju udruženja registrovana na teritoriji GO Palilula ili udruženja čiji korisnici su pretežno stanovnici GO Palilula.

GO Palilula može odlučiti da konkurs produži ili da sredstva ne dodeli ukoliko nijedan od predloga projekta ne zadovoljava uslove konkursa. 

Ukupan iznos sredstava predviđen za dotacije udruženjima građana po ovom konkursu je 36.300.000 dinara bruto.  

4. Posebni uslovi konkursa

Programi podrške osobama sa invaliditetom kroz podizanje kapaciteta udruženja i lica koja sprovode odgovarajuće programe

 • Organizacija različitih programa obuke i stvaralaštva s ciljem podsticanja dodatnog obrazovanja lica sa invaliditetom i njihove bolje inkluzije u različite društvene sfere
 • Sprovođenje programa koji se odnose na unapređenje kulturnih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom
 • Stvaranje održivih mehanizama s ciljem podizanja kapaciteta organizacija koja pružaju podršku licima sa invaliditetom

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih programa iznose 800.000 dinara bruto.

Programi podrške ranjivim kategorijama stanovništva (stariji sugrađani, trudnice, samohrani roditelji, žrtve nasilja, socijalno ugroženi sugrađani, raseljena i izbegla lica… ) i druge socio-humanitarne aktivnosti kao i preventivni i istraživački programi u oblasti socijalne politike

 • Formiranje mreže podrške posebno osetljivim grupama dece i mladih   
 • Sprovođenje programa psihosocijalne podrške ranjivim kategorijama stanovništva 
 • Sprovođenje programa afirmacije dečijih prava i podrška deci u kriznim situacijama.
 • Sprovođenje istraživačkih i preventivnih programa u oblasti bezbednosti dece
 • Unapređenje društvenog života penzionera na teritoriji GO Palilula

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih programa iznose 16.200.000 dinara bruto.

Program obuke lica za pružanje prve pomoći 

 • Organizacija obuke i stručne podrške namenjene licima koji pružaju prvu pomoć i organizovanu podršku u slučajevima prirodnih katastrofa, saobraćajnih nesreća ili prilikom održavanja masovnih skupova 

Ukupna sredstva za realizaciju navedenog programa iznose 500.000 dinara bruto.

Program podrške organizovanju tradicionalnih i kulturnih manifestacija

 • Organizacija manifestacija na kojima se promoviše značaj tradicionalnih vrednosti
 • Organizovanje predavanja i tribina vezanih za različite oblasti kulture kao i  peotskih večeri,izložbi fotografija  itd.

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih programa iznose 5.000.000 dinara bruto

Program edukacije školske dece o pravilnom korišćenju savremenih informativno-komunikativnih tehnogija kao i edukacija školske dece i mladih iz oblasti kreativne industrije ( umetnička produkcija, gluma,performansi, slikanje itd...) 

 • Organizovanje radionica/predavanja čije cilj edukacija đaka osnovnih škola o korišćenju savremenih  nastavnih sredstava i besplatnih aplikacija za učenje.
 • Organizovanje radionica/predavanja čije cilj razvoj kreativnih sposobnosti kod dece školskog uzrasta 
 • Da udruženje ima proverljiv kapacitet za upravljanje i realizaciju projekta 

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih programa iznose 8.800.000 dinara bruto

Program podrške sportskim organizacijama i klubovima

 • Stvaranje održivih mehanizama s ciljem podizanja kapaciteta organizacija koja sprovode različite sportske aktivnosti
 • Organizacija sportskih priprema, turnira i rada sa mlađim kategorijama, kao i sredstva za redovno funkcionisanje klubova

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih programa iznose 2.000.000 dinara bruto.

Program u  oblasti bezbednosti saobraćaja i unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na području gradske opštine Palilula. 

 • Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja  na teritoriji GO Palilula
 • Preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti u saobraćaju na teritoriji GO Palilula

Ukupna sredstva za realizaciju navedenih programa iznose 3.000.000 dinara bruto.

5. Kriterijumi i merila za ocenjivanje predloga projekata

Administrativna provera 

Svi programi/projekti koji budu poslati u predviđenom roku biće uključeni u proces administrativne provere dokumentacije. 

Administrativna provera sastoji se iz dva dela:

 1. Provera da li je prijava kompletna, odnosno da li je podneta celokupna dokumentacija u skladu sa listom za proveru i da li je dokumentacija podneta u traženoj formi. 
 2. Provera da li podnosilac prijave, partneri i projekat (predložene aktivnosti) zadovoljavaju kriterijume postavljene u Odluci, da li je trajanje u skladu sa pravilima konkursa. 

 

Tehničko-finansijska provera

Tehničko-finansijska provera predstavlja procenu kvaliteta predloga projekta i predloga budžeta. Procena će biti sprovedena u skladu sa kriterijumima na način koji sledi: 

Kriterijumi:

1. Finansijski i operativni kapacitet 
Da li podnosilac prijave i partneri imaju dovoljno tehničkog znanja, profesionalnih kapaciteta, uključujući stručnosti i iskustva u vođenju projekata (uključujući osoblje, opremu i sposobnost za vođenje budžeta tokom realizacije projekta)? Maksimalno 5 bodova 

2. Relevantnost - kvalitet projekta 
Koliko kvalitet projektne ideje doprinosi realizaciji predmeta konkursa, poboljšanju kvaliteta života građana i celovitom rešavanju određenog pitanja? Maksimalno 10 bodova 
Koliko su jasno definisane i strateški odabrane ciljne grupe, koliki je broj direktnih korisnika? Maksimalno 5 bodova 
Da li su opis problema, preduslovi realizacije i relevantni rizici jasno defisani? Maksimalno 5 bodova

3. Metodologija 
Da li su aktivnosti koje su planirane u projektu odgovarajuće, usklađene sa ciljevima i očekivanim rezultatima? Maksimalno 5 bodova 
Da li su planirani rezultati realni? Da li projekat sadrži objektivno merljive rezultate aktivnosti? Maksimalno 5 bodova 
Da li su učešće partnera i njegovo angažovanje u realizaciji projekta dobro odmereni? Napomena: ukoliko nema partnera, ocena će biti 1.
Maksimalno 5 bodova 
Da li je plan realizacije projekta dobro razrađen i izvodljiv? Maksimalno 5 bodova

4. Održivost projekta 
Da li će aktivnosti predviđene projektom imati konkretan uticaj na ciljne grupe? Maksimalno 5 bodova 
Da li su očekivani rezultati projekta održivi? Maksimalno 5 bodova 

5. Budžet i racionalnost troškova 
Da li je predloženi trošak neophodan za implementaciju projekta? Maksimalno 5 bodova 
Da li sredstva za sufinansiranje obezbeđuju partneri ili drugi donatori Maksimalno 5 bodova 
Da li je odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući? Maksimalno 5 bodova. 
Maksimalni ukupni rezultat 70 bodova.

6. Rezultati konkursa
Komisija će u roku od 15 radnih dana od završetka konkursa utvrditi predlog rang liste sa bodovima predloženih programa/projekata i isti objaviti na zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Palilula na adresi www.palilula.org.rs.

Na ovu rang listu učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam radnih dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i ista je konačna. 

Po isteku roka za prigovor, odnosno po okončanju postupka po prigovorima, Komisija će izraditi Izveštaj o sprovedenom javnom konkursu, koji sadrži podatke o svim podnetim prijavama, predlog konačne liste sa bodovima predloženih projekata i predlog odluke o izboru programa/projekata koji će se sufinansirati iz budžeta Gradske opštine Palilula. 

Izveštaj se dostavlja Veću Gradske opštine Palilula na usvajanje i utvrđivanje konačne rang liste i Odluke za dodelu sredstava. Odluku o izboru programa/projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Palilula na osnovu konačne rang liste donosi Veće Gradske opštine Palilula. 

Svi kandidati se mogu informisati o rezultatima konkursa sa obrazloženjem na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Palilula. Na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Palilula će biti objavljeni programi/projekti koji se sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Palilula.

PREDSEDNIK KOMISIJE
STANKO GUJANIČIĆ

PREUZMITE:

Aneks 1 obrazac za pisanje predloga projekta
Aneks 2 obrazac budžeta
Aneks 3 obrazac cv

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа