Beograd

Обележавање зграда кућним бројевима на територији општине Палилула

У складу са Законом о регистру просторних јединица и адресном регистру по коме је јединица локалне самоуправе у обавези да изврши обележавање и означавање објеката у случајевима када се утврди, измени или угаси назив улице или трга, Секретаријат за комуналне и стамбене послове почеће 15. марта обележавање зграда кућним бројевима на територији општине Палилула.

Од наведеног датума до окончања посла биће постављено 4.707 комада табли са кућним бројевима, што представља специфичне радове који подразумевају непосредни контакт са грађанима у смислу уласка овлашћеног извршиоца услуге на приватно власништво и постављање кућног броја.

Имајући у виду наведено, да би се избегле нежељене сутуације и започети посао што ефикасније реализовао неопходно је да грађани омогуће приступ објектима на којима се врши пренумерација, сходно члану 32. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру, овлашћеним лицима задуженим за постављање табли, који су у радној одећи видно обележеној логом предузећа "Слово"д.о.о. и Агенције "Калдрма" и који ће поседовати потврду за обављање поменуте услуге.

Упозоравају се грађани, да ће у случају неовлашћеног означавања, скидања, уништавања, оштећивања или нарушавања изгледа табле са кућним бројем, као и онемогућивања постављања табле са кућним бројем на објекту, односно катастарској парцели, бити примењене казнене одредбе чл. 35. Закона.

Издавање нове личне карте у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра, обавља се без плаћања прописаних накнада на име цене обрасца и трошкова техничке израде личне карте, сходно Закључцима Владе Републике Србије.

Палилула линкови