Beograd

ДРУГИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ

 

Комисије за избор програма/пројеката удружења грађана на седници одржаној 07.10.2021.године, на основу члана 5, става 1. Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Палилула ("Сл.лист Града Београда" број 130/18) доноси,

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
-Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана
Број: 031-8(2-2) 2021/ IV
07.10.2021.године
Б е о г р а д

О  Д  Л  У  К  У 

РАСПИСУЈЕ СЕ  ДРУГИ конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2021. години

 1. Организације које могу конкурисати
 • Удружења која спроводе активности у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом
 • Удружења која спроводе социо-хуманитарне активности
 • Удружења која се баве организацијом културних и  традиционалних мaнифестација
 • Удружења која спроводе едукативне програме и активности за младе
 • Удружења која спроводе спортске програме и активности у области школског спорта и рада са млађим селекцијама
 1. Удружења грађана могу конкурисати за средства по следећим областима
 • Програм подршке особама са инвалидитетом кроз подизање капацитета удружења и лица која спроводе одговарајуће програме
 • Програми подршке рањивим категоријама становништва и друге социо-хуманитарне активности
 • Програм подршке организовању традиционалних и културних манифестација
 • Програм едукације  деце о правилном коришћењу савремених информативно-комуникативних техногија као и едукација школске деце и младих из области креативне индустрије
 • Програм подршке спортским организацијама и клубовима
 1. Општи услови конкурса
 • Право  конкурисања  за  доделу  средстава на конкурсу  имају  регистрована удружења грађана која закључно са 22.10.2021. године предају свој предлог пројекта на прописаном обрасцу са пратећoм документацијом.
 • Пријава за сваки појединачни пројекат се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Сва остала обавезна, пратећа и пожељна документација као и ЦД, морају бити достављени у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата сматраће се формално неисправном и неће бити узета у обзир приликом оцењивања.
 • Једно удружење може конкурисати са једним пројектом
 • Пријавe се достављају на следећу адресу:

ПИСАРНИЦА 

Градска општина Палилула

Таковска 12, 11000 Београд

 • Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.
 • Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА ДРУГИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2021. ГОДИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Назив подносиоца пријаве:

Адреса подносиоца пријаве:

Област за коју се конкурише:

Назив пројекта:

Напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА

Поред предлога пројекта на прописаном обрасцу потребно је поднети следеће:

 • Копију Решења о упису у регистар организација које се пријављују у Агенцији за привредне регистре
 • Копију Статута подносиоца пријаве
 • Одлуку Управног одбора за учешће у јавном конкурсу
 • Копију Статута сваке партнерске организације
 • Препоруке донаторских организација и институција
 • Потписане и оверене изјаве подносиоца пројекта и (уколико постоји) изјава о партнерству
 • Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања уколико је предвиђено пројектом
 • Копију завршног рачуна организације за 2020. годину. Организације које су основане током 2020. године нису у обавези да доставе завршни рачун.
 • ЦД са предлогом пројекта и буџетом пројекта

Предност при одабиру пројеката који ће се финансирати имају удружења регистрована на територији ГО Палилула или удружења чији корисници су претежно становници ГО Палилула.

ГО Палилула може одлучити да конкурс продужи или да средства не додели уколико ниједан од предлога пројекта не задовољава услове конкурса.

Укупан износ средстава предвиђен за дотације удружењима грађана по овом конкурсу је   14.000.000 динара бруто

 1. Посебни услови конкурса

Програми подршке особама са инвалидитетом кроз подизање капацитета удружења и лица која спроводе одговарајуће програме

 • Организација различитих програма обуке и стваралаштва с циљем подстицања додатног образовања лица са инвалидитетом и њихове боље инклузије у различите друштвене сфере
 • Спровођење програма који се односе на унапређење културних садржаја намењених особама са инвалидитетом
 • Стварање одрживих механизама с циљем подизања капацитета организација које пружају подршку лицима са инвалидитетом

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 800.000 динара бруто.

Програми подршке рањивим категоријама становништва (старији суграђани, труднице, самохрани родитељи, жртве насиља, социјално угрожени суграђани, расељена и избегла лица… ) и друге социо-хуманитарне активности као и превентивни и истраживачки програми у области социјалне политике

 • Формирање мреже подршке посебно осетљивим групама деце и младих  
 • Спровођење програма психосоцијалне подршке рањивим категоријама становништва
 • Спровођење програма афирмације дечијих права и подршка деци у кризним ситуацијама
 • Спровођење истраживачких и превентивних програма у области безбедности деце
 • Унапређење друштвеног живота пензионера на територији ГО Палилула

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 5.200.000 динара бруто.

Програм подршке организовању традиционалних и културних манифестација

 • Организовање манифестација на којима се промовише значај традиционалних вредности
 • Организовање предавања и трибина везаних за различите области културе као и  пеотских вечери, изложби фотографија,  итд

Укупна средства за реализацију наведених програма износе  2.000.000  динара бруто

Програм едукације школске деце о правилном коришћењу савремених информативно-комуникативних техногија као и едукација школске деце и младих из области креативне индустрије ( уметничка продукција, глума,перформанси, сликање итд...)

 • Организовање радионица/предавања чије је циљ едукација ђака основних школа о коришћењу савремених  наставних средстава и бесплатних апликација за учење.
 • Организовање радионица/предавања чији је циљ развој креативних способности код деце школског узраста
 • Да удружење има проверљив капацитет за управљање и реализацију пројекта

Укупна средства за реализацију наведених програма износе  2.000.000  динара бруто

Програм подршке спортским организацијама и клубовима

 • Стварање одрживих механизама с циљем подизања капацитета организација која спроводе различите спортске активности
 • Организација спортских припрема, турнира и рада са млађим категоријама, као и средства за редовно функционисање клубова

Укупна средства за реализацију наведених програма износе  4.000.000 динара бруто.

 1. Критеријуми и мерила за оцењивање предлога пројеката

Административна провера

Сви програми/пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације.

Административна провера састоји се из два дела:

1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми.

2. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају критеријуме постављене у Одлуци, да ли је трајање у складу са правилима конкурса.

Техничко-финансијска провера

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима на начин који следи:

Критеријуми:

1. Финансијски и оперативни капацитет

Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)? Максимално 5 бодова

2. Релевантност - квалитет пројекта

Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? Максимално 10 бодова

Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? Максимално 5 бодова

Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? Максимално 5 бодова

3. Методологија

Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? Максимално 5 бодова

Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности? Максимално 5 бодова

Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1.

Максимално 5 бодова

Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? Максимално 5 бодова

4. Одрживост пројекта

Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? Максимално 5 бодова

Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? Максимално 5 бодова

5. Буџет и рационалност трошкова

Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? Максимално 5 бодова

Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори Максимално 5 бодова

Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? Максимално 5 бодова.

Максимални укупни резултат 70 бодова.

 1. Резултати конкурса

Комисија ће у року од 15 радних дана од завршетка конкурса утврдити предлог ранг листе са бодовима предложених програма/пројеката и исти објавити на званичној интернет страници Градске општине Палилула на адреси www.palilula.org.rs.

На ову ранг листу учесници конкурса имају право приговора у року од осам радних дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим пријавама, предлог коначне листе са бодовима предложених пројеката и предлог одлуке о избору програма/пројеката који ће се суфинансирати из буџета Градске општине Палилула.

Извештај се доставља Већу Градске општине Палилула на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и Одлуке за доделу средстава. Одлуку о избору програма/пројеката који се суфинансирају из буџета Градске општине Палилула на основу коначне ранг листе доноси Веће Градске општине Палилула.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса са образложењем на званичној интернет презентацији Градске општине Палилула. На званичној интернет презентацији Градске општине Палилула ће бити објављени програми/пројекти који се суфинансирају из буџета Градске општине Палилула.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марија    Дрманић

ПРЕУЗМИТЕ:

Анекс 1 образац за писање предлога пројекта
Анекс 2 образац буџета
Анекс 3 образац cv

Палилула линкови