Beograd

Oбавештење - Одељење за инспекцијске послове - одсек извршења

У складу са обавезом из члана 8. став 4. Правилника о поступку доношења и садржини програма уклањања објеката (Службени гласник РС, број 27/2015) а у вези са чланом 171. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014), обавештавамо Вас да је пред надлежним органом Управе градске општине Палилула у току поступак јавне набавке избора привредног друштва одн. другог правног лица или предузетника за пружање услуга уклањања бесправно подигнутих објеката, делова објеката, ограда, као и других грађевина, других монтажних објеката на територији градске општине Палилула у Београду.

По спроведеном поступку јавне набавке и избора привередног друштва одн. другог правног лица или предузетника, орган надлежан за послове грађевинске инепскције ће поступити у складу са одредбама наведеног Правилника и Закона о планирању изградњи.

Палилула линкови