Beograd

Obaveštenje - Odeljenje za inspekcijske poslove - odsek izvršenja

U skladu sa obavezom iz člana 8. stav 4. Pravilnika o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata (Službeni glasnik RS, broj 27/2015) a u vezi sa članom 171. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji ('Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014), obaveštavamo Vas da je pred nadležnim organom Uprave gradske opštine Palilula u toku postupak javne nabavke izbora privrednog društva odn. drugog pravnog lica ili preduzetnika za pružanje usluga uklanjanja bespravno podignutih objekata, delova objekata, ograda, kao i drugih građevina, drugih montažnih objekata na teritoriji gradske opštine Palilula u Beogradu.

Po sprovedenom postupku javne nabavke i izbora priverednog društva odn. drugog pravnog lica ili preduzetnika, organ nadležan za poslove građevinske inepskcije će postupiti u skladu sa odredbama navedenog Pravilnika i Zakona o planiranju izgradnji.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа