Beograd

Услужни шалтери

Usluzni salter

На Услужним шалтерима доступне су услуге:

 • пружање свих информација о раду Управе
 • пружање свих информација о поднетим захтевима
 • пријем свих врста поднесака
 • прибављање извода и уверења из Матичних књига рођених, венчаних и умрлих и уверења о држављанству.

На шалтерима МЗ Роспи Ћуприја и Падинска Скела пружају се и услуге:

 • овера преписа, потписа и рукописа
 • овера сагласности и изјава
 • издавање уверења о животу
 • издавање уверења о издржавању
 • овера уговора о купопродаји покретних ствари
 • овера потписа на сагласностима, уговорима, овлашћењима ван службених просторија за стара, болесна и непокретна лица
 • пријем пријава за бесплатне активности и програме које спроводи Градска општина Палилула.

Радно време шалтера 8-12 часова, МК Борча 7 30-15 30 часова.

Додатне информације можете добити путем телефона 011/2694-429 или на сајту www.palilula.org.rs

Палилула линкови