Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку – радови – Реконструкција зграде локалне самоуправе у Котежу бр.17-66)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12    
Дана: 11.09.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку – радови – Реконструкција зграде локалне самоуправе у Котежу бр.17-66)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: Поштовани молим Вас за одговор везано за позицију радова 20,21 и 22 у електор радовима. У помнеутим позицијама нису дата техничке карактеристике панела. Исте су неопходне ради давања цене.

ОДГОВОР: Наручилац је у Конкурсној документацији-спецификацији у делу електро радови за позиције 20,21 и 22 јасно и недвосмислено описао техничке карактеристике панела ( надградни/уградни, спољне и унутрашње димензије панела, потребну снагу светиљке и боју светлости).

Заменик председника Комисије за јавне набавке

Дарко Пауновић, с.р.
 

Палилула линкови
Наша кућа Палилула