Beograd

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku – radovi – Rekonstrukcija zgrade lokalne samouprave u Kotežu br.17-66)

Republika Srbija
Grad Beograd
Naručilac: Gradska opština Palilula
Beograd, Takovska br.12    
Dana: 11.09.2017. godine

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku – radovi – Rekonstrukcija zgrade lokalne samouprave u Kotežu br.17-66)

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br.124/2012, 14/15 i 68/15), a na upućen zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije Ponuđača, dostavljamo Vam pitanja i odgovore:

PITANJE br.1: Poštovani molim Vas za odgovor vezano za poziciju radova 20,21 i 22 u elektor radovima. U pomneutim pozicijama nisu data tehničke karakteristike panela. Iste su neophodne radi davanja cene.

ODGOVOR: Naručilac je u Konkursnoj dokumentaciji-specifikaciji u delu elektro radovi za pozicije 20,21 i 22 jasno i nedvosmisleno opisao tehničke karakteristike panela ( nadgradni/ugradni, spoljne i unutrašnje dimenzije panela, potrebnu snagu svetiljke i boju svetlosti).

Zamenik predsednika Komisije za javne nabavke

Darko Paunović, s.r.
 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа