Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Пластеници

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Пластеници
16160000 - Разна баштенска опрема

Врста предмета: добра

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула