Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Колица за особе са инвалидитетом

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра

Колица за особе са инвалидитетом
ОРН    
33193000 – Колица, столице и пратећи уређаји за инвалиде

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула