Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Уређење улаза стамбених зграда на територији Градске општине Палилула - (бр.17-68)

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12    
Дана: 13.09.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радови - Уређење улаза стамбених зграда на територији Градске општине Палилула - (бр.17-68)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1:  
Молимо да нам у складу са чланом 63.став 2. ЗНЈ, дате одговор у року предвиђеном чл. 63.став 3. ЗНЈ на следеће питање: Као доказ финансијског  капацитета потребно је доставити  Извештај о бонитету за 2014.,2015. и 2016.годину.Да ли је могуће да понуђачи који не поседују БОН-ЈН за 2016.годину овај услов испуне достављањем Извештаја о бонитету за 2013., 2014. и 2015.годину и Биланса  стања и  Биланса успеха за 2016.годину.

ОДГОВОР:
Наручилац ће прихватити Извештај о бонитету за 2013., 2014. и 2015. годину као и  Биланс стања и Биланс услеха за 2016.годину.

Заменик председника комисије за јавне набавке

Дарко Пауновић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула