Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Лож уље - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра

Предмет јавне набавке:

Лож уље - Гасно уље екстра лако евро ЕЛ

ОРН 09135100 - Лож уље

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула