Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Излети за волонтере Црвеног крста и Канцеларије за младе бр.17-72

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Излети за волонтере Црвеног крста и Канцеларије за младе бр.17-72

63516000 – Услуге организације путовања

Уговорена вредност: 1.479.750,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 3
Понуђена  цена понуде:
-Највиша-1.480.864,00
-Најнижа 1.479.750,00

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 1.480.864,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 1.479.750,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -
Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.09.2017.године
Датум закључења уговора: 13.09.2017.године
Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда коју чине: "BEOSONIC"d.o.o., ул Црвених храстова бр. 2, Београд,  и  "SONIC-TOURS" d.o.o. - ул. Булевар Краља Александра бр.112, Београд
Рок извршења услуге: је од 20.09.-24.09.2017.год.
Околности које представљају основ за измену уговора: -
Остале информације: -

Заменик   председника Комисије за јавну набавку

Дарко Пауновић,с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула