• Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
  • Градска општина Палилула
Почетна Новости
Огласи, тендери и конкурси
Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Теретане на отвореном ПДФ Штампа Ел. пошта
29. март 2017.

Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Теретане на отвореном

ПРЕУЗМИТЕ:


Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Теретане на отвореном

 
Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Израда и дистрибуција листа Палилула ПДФ Штампа Ел. пошта
24. март 2017.

Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Израда и дистрибуција листа Палилула

ПРЕУЗМИТЕ:


Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Израда и дистрибуција листа Палилула

 
Обавештење о закљученом уговору - Студијска посета најбољих студената и волонтера Канцеларије за младе са територије Градске општине Палилула ПДФ Штампа Ел. пошта
24. март 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка услуга - Студијска посета најбољих студената и волонтера Канцеларије за младе са територије Градске општине Палилула

63516000- услуге организације путовања


Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 4
Понуђена цена:
- Највиша - 1.831.500,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 1.270.500,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа - 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.03.2017. године
Датум закључења уговора: 24.03.2017. године
Основни подаци о добављачу: "VANJA - TRAVEL AGENCY" d.o.o. - ул. Александра Поповића бр. 15, 11000 Београд - Земун
Период важења уговора: до извршења услуге

Председник Комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.

 
Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила бр. 17-56 ПДФ Штампа Ел. пошта
24. март 2017.

Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила бр. 17-56

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила бр. 17-56

 
Позив за подношење понуде - Рушење и уклањање бесправно саграђених објеката и комунално уређење ПДФ Штампа Ел. пошта
22. март 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Рушење и уклањање бесправно саграђених објеката и комунално уређење
45110000 Рушење и разбијање зграда; земљани радови


ПРЕУЗМИТЕ:
јавни позив и конкурсна документација (PDF 680 KB)

 
Позив за подношење понуде - Кошење траве и одржавање хигијене у парковима ПДФ Штампа Ел. пошта
22. март 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге

Предмет јавне набавке:

Кошење траве и одржавање хигијене у парковима

77340000 - услуге обрезивања дрвећа и шишање живице


ПРЕУЗМИТЕ:
јавни позив и конкурсна документација (PDF 680 KB)

 
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Текуће одржавање софтверског пакета Хермес ПДФ Штампа Ел. пошта
22. март 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Текуће одржавање софтверског пакета  Хермес који се користи за евидентирање и праћење кретања предмета у оквиру општине који подразумава и допуне и измене приликом законских промена, обуку корисника, као и отклањање евентуалних грешака на програмима.

ОРН - 72267000 - Услуге одржавања и поправке софтвера

ПРЕУЗМИТЕ:
обавештење о покретању преговарачког поступка и конкурсна документација (PDF 230 KB)

 
Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Пластеници бр. 17-3 ПДФ Штампа Ел. пошта
21. март 2017.

Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Пластеници бр. 17-3

ПРЕУЗМИТЕ:


Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Пластеници бр. 17-3

 
Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Остале услуге штампања бр. 17-32 ПДФ Штампа Ел. пошта
21. март 2017.

Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Остале услуге штампања бр. 17-32

ПРЕУЗМИТЕ:


Одлука о додели уговора у поступку јабне набавке - Остале услуге штампања бр. 17-32

 
Измена конкурсне документације за набавку - радова - Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила (бр.17-56) ПДФ Штампа Ел. пошта
17. март 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана 17.03.2017. године

Измена конкурсне документације за набавку - радова - Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила  (бр.17-56)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена конкурсне документације и то:


1. Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничке грешке на страни 8, 23 и 44 Конкурсне документације,

мења се и то:

Вишњичкој бањи, ул. Стојана Столета Аранђеловића, на кат.парц. бр. 2164/1 и 2164/2, КО  Вишњица;

тако да гласи:

Вишњичка бања, ул. Стојана Столета Аранђеловића, на кат.парц. бр. 976/1 2198/1 и 2198/2, КО Вишњица.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ:
измену конкурсне документације  и измењену конкурсну  документацију

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 82