Beograd

Sekretar

Skupština Opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretara Skupštine postavlja Skupština Opštine, na predlog predsednika Skupštine, na period od četiri godine i može da bude ponovo postavljen.

Za sekretara Skupštine može da bude postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Sekretar Skupštine može da ima zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti.

Sekretar Skupštine GO Palilula:

Sekretar

JASMINA RADOVIĆ

dipl. pravnica

Rođena je 1966. godine u Valjevu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu - smer krivično sudski. Master studije završila je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu - smer menadžment u javnom sektoru, modul - organizacija i restrukturiranje javnog sektora. U advokatskoj kancelariji završila je pripravnički staž.

Od 1995. do 1997. godine bila je stručni saradnik u JP "Pošta Srbije".

U telekomunikacionoj kompaniji "Telekom Srbija" a.d. radila je na pozicijama šefa službe, direktora Samostalne službe i direktora teritorijalne Direkcije za personal i organizaciju, u periodu od 1997. do 2008. godine.

Od 2009. do 2013. godine u privatnom preduzeću Sasha Riess Group d.o.o obavljala je funkciju direktora razvoja.

U periodu od 2013. do 2016. godine radila je u Stočarsko veterinarskom centru za reprodukciju i veštačko osemenjavanje (SVC) "Krnjača" kao samostalni pravni stručnjak.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа