Beograd

Odeljenje za finansije i privredu

Odeljenje za finansije i privredu vrši poslove koji se odnose na:

 • poslove budžeta - planiranje, pripremu nacrta budžeta, dopunskog budžeta i završnog računa budžeta;
 • obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama;
 • planiranje budžetske likvidnosti gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje;
 • odobravanje preuzetih obaveza i prosleđivanje trezoru radi izvršenja;
 • pripremu predloga odluke o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve;
 • obavljanje eventualne korekcije plana;
 • sastavljanje konsolidovanog završnog računa budžeta i podnošenje izvršnom organu lokalne vlasti;
 • poslove trezora - prati priliv sredstava na konsolidovanom računu;
 • utvrđivanje tromesečne, mesečne i dnevne kvote preuzetih obaveza i plaćanja;
 • upravljanje konsolidovanim računom trezora;
 • upravljanje likvidnošću;
 • kontrolu rashoda;
 • vođenje glavne knjige trezora i pripremu finansijskih izveštaja;
 • obavljanje poslova blagajne i likvidature;
 • sačinjavanje godišnjih i periodičnih izveštaja;
 • obavljanje finansijskih poslova;
 • obavljanje poslova obračuna plata zaposlenih;
 • vođenje evidencije imovine i sredstava;
 • pripremu i izradu predloga finansijskog plana direktnih korisnika;
 • raspodelu sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u okviru odobrenih aproprijacija;
 • pripremu i kompletiranje dokumentacije za izvršenje finansijskog plana;
 • vođenje poslovnih knjiga direktnog korisnika;
 • usklađivanje poslovnih knjiga sa glavnom knjigom trezora;
 • sastavljanje konsolidovanog periodičnog i godišnjeg izveštaja;
 • pripremu nacrta odluka i drugih akata za potrebe organa iz delokruga odeljenja;
 • praćenje stanja u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i stočarstva;
 • izdavanje uverenja iz oblasti privatnog preduzetništva na osnovu evidencije iz Registra radnji;
 • pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana od značaja za rad Odeljenja i Opštinske uprave u celini;
 • druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

KONTAKT:

ODELJENJE ZA FINANSIJE I PRIVREDU

Načelnik

V sprat, kancelarija 102

tel. 3245-233, 3242-452, 3236-221 lok. 238

Odsek za budžet i privredu

V sprat, kancelarija 100

tel. 3245-233, 3236-221 lok. 198

Odsek za finansijsko-računovodstvene poslove

IV međusprat, kancelarija 66, 67, 68, 69

tel. 3236-514, 3236-221 lok. 187,192, 193, 218, 219

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа