Beograd

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove vrši izvorne i poverene poslove u imovinsko-pravnoj oblasti saglasno zakonu i drugim propisima i to:

 • praćenje i proučavanje stanja u imovinsko-pravnoj oblasti i davanje predloga za preduzimanje mera, davanje stručnih mišljenja;
 • vođenja upravnog postupka u predmetima koji se odnose na eksproprijaciju nepokretnosti, poništaj rešenja o eksproprijaciji, administrativni prenos, izuzimanje zemljišta, uspostavljanja prava službenosti na nepokretnostima, sprovođenje postupka naknade;
 • poslove komasacije i vraćanja zemljišta po PZF-u;
 • poslove u vezi započetih postupaka po zahtevu za utvrđivanje prečeg prava gradnje i utvrđivanja prava na nadziđivanje i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove, ateljee i poslovni prostor, kao i pripajanje zajedničkih prostorija postojećim stanovima,
 • poslove u vezi započetih postupaka za utvrđivanje prava korišćenja na ostalom neizgrađenom građevinskom zemljištu u državnoj svojini, poništaja rešenja o utvrđenom pravu preče gradnje i utvrđivanje prestanka prava korišćenja na neizgrađenom ostalom građevinskom zemljištu u državnoj svojini;
 • pokretanje postupka uknjižbe imovine u zemljišne knjige i druge javne knjige u kojima se vodi evidencija nepokretnosti imovine i pravima na njima na kojoj je korisnik Opština, kao i postupka evidencije nepokretnosti u državnoj svojini na kojima je Opština korisnik;
 • izdavanje uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije Odeljenja, pružanje obaveštenja povodom podnetih zahteva, izdavanje overenih prepisa akata ovog Odeljenja;
 • obavljanje svih tehničkih poslova oko upravnih predmeta, provera i prikupljanje podataka o nepokretnoj imovini i udruživanje stanova, izrada ugovora o otkupu stanova i vođenje evidencije o otkupljenim stanovima;
 • pripremanje predloga rešenja o zakupu zemljišta za Komisiju za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekata do 800 m2 na teritoriji Gradske opštine Palilula, odnosno za potrebe ispravke granica susednih katastarskih parcela;
 • utvrđivanje prestanka prava korišćenja licima kojima je do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 47/03 i 34/06) dato na korišćenje građevinsko zemljište u državnoj svojini radi izgradnje, a koje to pravo korišćenja nisu upisali u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, ako je zemljište dato odlukom Opštine ili je Opština vršila poslednju izmenu navedenog rešenja;
 • davanje stručnog nalaza za potrebe organa uprave, pripremanje nacrta odluka i akata i stručno opsluživanje Skupštine opštine i njenih radnih tela, predsednika Opštine i Veća opštine iz delokruga Odeljenja, pokretanje inicijative kod nadležnih državnih i drugih organa i organizacija za rešavanje pitanja od značaja za efikasno ostvarivanje prava i interesa građana i rad Odeljenja i Opštinske uprave u celini;
 • drugi poslovi predviđeni zakonom i drugim propisima.

KONTAKT:

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Načelnik

V sprat, kancelarija 95

tel. 3236-098, 3236-221 lok. 175

Upravno-pravni poslovi

V sprat, kancelarija 95

tel. 3236-221 lok. 175

Vanupravni poslovi

V sprat, kancelarija 95

tel. 3236-221 lok. 175

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа