Beograd

Одељење за инспекцијске послове

Oдељење за инспекцијске послове Управе Градске општине Палилула у Београду врши послове комуналне и грађевинске инспекције као и послове извршења. У одељењу за инспекцијске послове постоје три одсека:

  • одсек комунална инспекција,
  • одсек грађевинска инспекција,
  • одсек извршења.

Одсек комунална инспекција

Kомунална инспекција Градске општине врши послове инспекцијског надзора над применом закона, одлука Града и градске општине Палилула из комуналне области, које се односе на:

  1. обављање комуналних делатности;
  2. поштовање комуналног реда;
  3. коришћење, чување и одржавање комуналних објеката;
  4. друге послове утврђене законом и прописима Града.

Одсек грађевинска инспекција

Грађевинска инспекција Градске општине Палилула:

  1. врши послове инспекцијског надзора над изградњом и реконструкцијом објеката до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине, за које грађевинску дозволу, употребну дозволу и решење којим се одобрава извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи, издаје Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду;
  2. врши надзор над коришћењем објеката и предузима мере ако утврди да се коришћењем објекта доводе у опасност живот и здравље људи, безбедност околине, угрожава животна средина и ако се ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта;
  3. врши друге послове утврђене законом и другим прописима.

Одсек извршења

Одсек извршења сачињава предлог Плана уклањања објекта, спроводи, преко другог лица, административно извршење извршних решења комуналних и грађевинских инспектора овог Одељења, врши послове увођења у посед непокретности, обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току спровођења извршења, остварује сарадњу са одговорним извођачем радова који руководи радовима на уклањању објекта уз претходно прибављено стручно-техничко мишљење грађевинског инспектора, иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења.

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник

II спрат, канцеларија 46

тел. 3231-569, 3236-221 лок. 164

Одсек Грађевинске инспекције

II спрат, канцеларија 39

тел. 3236-221 лок. 166

Одсек Комуналне инспекције

II спрат, канцеларија 35

тел. 3236-221 лок. 115

Одсек извршења

VI спрат, канцеларија 112

тел. 3236-221 лок. 133, 142

Палилула линкови