Beograd

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове врши послове који се односе на:

 • унапређење организације рада и модернизацију Управе Општине;
 • развој информационог система и опремљености рачунарима;
 • коришћење техничких и других средстава опреме и штампарије;
 • коришћење биротехничких и других средстава опреме;
 • коришћење и обезбеђивање других услова рада за Управу Општине и друге органе;
 • обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора у управној згради;
 • уређивање службеног простора и простора за одржавање састанака;
 • коришћење и превоз моторним возилима и друге сервисне услуге;
 • послове јавних набавки;
 • оперативне послове - умножавање материјала, дактилографске послове;
 • евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара;
 • послове обавештавања ради планирања и предузимања мера у случају елементарних и других непогода у Општини и стварања услова за њихово отклањање у циљу заштите грађана и материјалних добара;
 • послове заштите од пожара;
 • послове одбрамбених припрема органа Општине за ангажовање у условима непосредне ратне опасности, рата и у ванредним ситуацијама;
 • покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад одељења и Општинске управе у целини;
 • вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине;
 • материјално обезбеђење и месечна новчана примања у складу са прописима Републике и Града;
 • вођење евиденције свих корисника и врсте права;
 • израду нацрта одлука и других аката и послове пружања стручне помоћи органима Општине из делокруга Одељења;
 • друге послове утврђене законом и другим прописима.

КОНТАКТ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник

IV спрат, канцеларија 74

тел. 3235-673, 3236-221 лок. 114

Одсек за друштвене делатности

VI спрат, канцеларија 114

тел. 3236-221 лок. 191

Послови са избеглицама

VI спрат, канцеларија 114

тел. 3236-491, 3236-221 лок. 111

Послови борачко-инвалидске заштите

I спрат, канцеларија 17

тел. 3346-259, 3236-221 лок. 109 и 242

Палилула линкови