Beograd

Kabinet predsednika Opštine

Kabinet predsednika Opštine vrši stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na:

  • ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika Opštine, zamenika predsednika Opštine i Veća Opštine;
  • pripremu za radne i druge sastanke predsednika Opštine, zamenika predsednika Opštine i Veća Opštine;
  • praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine Opštine;
  • poslove interne kontrole;
  • koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada organa Opštine;
  • prijem stranaka, raspoređivanje akata i predmeta i sređivanje dokumentacije koji se odnose na predsednika Opštine, zamenika predsednika Opštine i Veće Opštine;
  • poslove vezane za predstavke i pritužbe građana;
  • saradnju sa medijima;
  • izradu i uređivanje glasila Opštine, informatora Opštine i drugih informativno-propagandnih materijala u Opštini;
  • pripremu i ažuriranje Internet sajta Opštine.

Pojedine poslove u Kabinetu mogu da vrše samostalni izvršioci izvan ove organizacione jedinice, ako to nalaže priroda ili obim posla predsednika Gradske opštine, ili ako to proizilazi iz saradnje organa Gradske opštine Palilula i drugih opština, gradova, Grada Beograda, preduzeća ili drugih pravnih subjekata, koje imenuje predsednik Opštine.

Samostalni izvršioci po nalogu predsednika Gradske opštine, pripremaju predloge i vrše druge privremene ili povremene poslove. Samostalni izvršioci ne moraju da budu u radnom odnosu u Kabinetu.

Rešenjem o imenovanju samostalnog izvršioca određuju se uslovi za obavljanje posla, period u kome se poslovi obavljaju i plata, odnosno naknada za rad, koja se utvrđuje do visine plate utvrđene za člana Veća Opštine.

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа