Beograd

Odeljenje za poslove informisanja i skupštinske poslove

U Odeljenju za poslove informisanja i skupštinske poslove, obrazuje se

  • Odsek za skupštinske poslove

Odeljenje za poslove informisanja i skupštinske poslove u okviru svoje nadležnosti vrši poslove iz domena odnosa sa javnošću, redovnog izveštavanja javnosti o radu i aktivnostima predsednika opštine i drugih organa; stručne i organizacione poslove za potrebe Skupštine opštine i njenih stalnih radnih tela, kao i poslove koji se odnose na: pripremu sednica i pripremu nacrta akata za sednice Skupštine i njenih radnih tela; obradu akata usvojenih na sednicama tih organa; čuvanje izvornih dokumenata o radu tih organa; predstavke, peticije i predloge građana; izbor, imenovanja, postavljenja i razrešenja iz nadležnosti Skupštine; javnost rada Skupštine; davanje obaveštenja i stručnih objašnjenja o pitanjima od značaja za vršenje funkcije odbornika i odborničkih grupa; saradnju Skupštine opštine sa drutim gradovima u zemlji i inostranstvu; stručnu pomoć u vezi sa poslovima koji se odnose na neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave (građanska inicijativa, zbor građana i referendum); kao i druge stručne i organizacione poslove iz nadležnosti Skupštine i njenih stalnih radnih tela, a sve u cilju funkcionisanja sistema lokalne samouprave.

Načelnik

Tijana Jevtić

IV sprat, kancelarija 76

e-mail: tjevtic@palilula.org.rs

 

Kontakt za medije:

Odeljenje za poslove informisanja i skupštinske poslove

tel. 324-4416

 

 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа