Beograd

Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво Градске општине Палилула врши послове правне заштите имовинских права и интереса Градске општине Палилула.

Општинско правобранилаштво је законски заступник општине, предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа, организација и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.

Општинско правобранилаштво даје лицима чија имовинска права и интересе заступа, на њихов захтев, правна мишљења у вези са закључивањем имовинско- правних уговора и правна мишљења о другим имовинско–правним питањима.

Функцију општинског правобраниоца врши општински правобранилац Градске општине Палилула.

Општински правобранилац:

VI међуспрат, канцеларија 109

тел. 3236-321, 3236-221 лок. 176

Слободанка Тлачинац

Палилула линкови