Beograd

Kancelarija za mlade

Opština Palilula je prva u Beogradu formirala Kancelariju za mlade, koja kreira politiku prema mladima i donosi opštinski Akcioni plan za mlade.

Opština Palilula ima oko 40 000 mladih od 12 do 27 godina. Na teritoriji Opštine ima 15 osnovnih i 7 srednjih škola koje pohađaju mladi i sa drugih opština. Jedini oblik organizovanja mladih su "đački parlamenti", koji se uglavnom bave pitanjima nastave i problemima u svojoj školi. Ne postoji ili je sasvim nasumična međuškolska komunikacija učenika i parlamenata različitih škola.

Akcioni plan politike za mlade na Opštini Palilula je dokument koji definiše:

 • Presek trenutnog stanja i analizu problema sa kojima se mladi najčešće suočavaju
 • Formulisanje mera za rešavanje definisanih problema

Kancelarija za mlade ima Savetodavni odbor koji čine:

 • predsednici svih đačkih parlamenata
 • predstavnici lokalne zajednice
 • predstavnici nevladinih organizacija

Kancelarija za mlade je otvorila Omladinski klub koji realizuje ciljeve politike prema mladima kroz različite aktivnosti, a predstavlja i informacioni centar za mlade.

Ciljevi formiranja Kancelarije za mlade:

 • Afirmacija mladih i njihovo uključivanje u društvo
 • Organizovanje društvenog života mladih
 • Edukacija mladih po različitim pitanjima (neformalno obrazovanje, interkulturalno učenje, zdravlje, ekologija, poštovanje ljudskih prava,)
 • Uključivanje mladih u kulturni i sportski život Opštine
 • Unapređenje tradicionalnih i osnovnih vrednosti života kod mladih
 • Afirmisanje različitih kulturnih vrednosti, razumevanja, tolerancije, sagledavanje problema mladih svih nacionalnosti i njihovo rešavanje
 • Pomoć mladima u njihovoj profesionalnoj orijentaciji
 • Poboljšanje standarda mladih
 • Afirmacija amaterskog stvaralaštva i omladinskog aktivizma
 • Podsticanje učešća na domaćim i međunarodnim konkursima
 • Promovisanje sporta i zdravog, stabilnog i odgovornog načina života
 • Podržavanje aktivne saradnje lokalne zajednice, škola, fakulteta, NVO, sportskih i omladinskih organizacija i klubova
 • Pružanje podrške inicijativama i projektima mladih
 • Edukovanje mladih o problemima i izazovima odrastanja
 • Promovisanje značaja volonterskog rada

Aktivnosti Omladinskog kluba Opštine Palilula:

 • Organizovanje kulturnih i sportskih manifestacija
 • Organizovanje sekcija: Internet, novinarska, fotografska, kulturna, sportska...
 • Zapošljavanje mladih preko omladinskih zadruga
 • Pomoć mladima u njihovoj profesionalnoj orijentaciji
 • Organizovanje informativnog servisa
 • Obezbeđivanje besplatnog korišćenja Interneta
 • Istraživanje potreba srednjoškolaca i studenata
 • Organizovanje tribina i radionice o narkomaniji, pušenju, alkoholizmu, sektama, AIDS-u, polnom sazrevanju, usamljenosti, fizičkom izgledu, problemima sa roditeljima, konfliktima, ekologiji, bontonu, ljudskim pravima…
 • Organizovanje učešća na domaćim i međunarodnim konkursima (slikanje, literarni sastavi, pevanje....)
 • Organizovanje Palilulske olimpijadu kulture, posvećenu afirmaciji kulture i obrazovanju mladih Palilule;
 • Poboljšanje standarda mladih korišćenjem omladinskih platnih kartica
 • Organizovanje SOS centra za mlade
 • Organizovanje predstava, izložbi, filmskih projekcija, književnih večeri...
 • Organizovanje debatnih klubova za srednjoškolce i studente

KONTAKT:

Omladinski klub Opštine Palilula

Mitropolita Petra 8, tel. 3294-733

www.kzmpalilula.rs

Radno vreme: 12.00-20.00

Radi osoba obučena za rad sa mladima.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа