Beograd

Međusektorski savet za izradu LPA

U okviru projekta "Zajednički rad na zaštiti dece", koji sprovode Gradska opština Palilula i organizacija "Save the Children" iz Velike Britanije, uz finansijsku podršku Evropske komisije, Opštinsko veće Palilule je na zasedanju od 17. aprila 2008. osnovalo Međusektorski savet za izradu "Lokalnog plana akcije za decu", kao savetodavno telo koje predlaže "Lokalni plan akcije za decu Palilule" i nadležno je za praćenje i godišnje revizije njegovog sprovođenja, kao i za koordinaciju sa aktivnostima Kancelarije za mlade Opštine Palilula.

U Savetu su predstavnici sledećih institucija: Gradske opštine Palilula , Centra za socijalni rad Palilula, Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković", Predškolske ustanove "Boško Buha", osnovnih škola sa Palilule, Policijske stanice Palilula, Prvog opštinskog suda, Okružnog tužilaštva za maloletnike, Okružnog suda za maloletnike, Instituta za mentalno zdravlje, Nacionalne službe za zapošljavanje i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom dece i mladih (NVO "Grig", HU "Romsko srce", NVO "Otvorena vrata").

Projekat "Zajednički rad na zaštiti dece" realizuje se u saradnji sa lokalnim samoupravama, Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike kao i ostalim relevantnim ministarstvima, uz superviziju organizacije "Save the Children" i finansijsku podršku Evropske komisije. Glavni cilj projekta je unapređenje sistema socijalne zaštite i zaštite prava deteta kroz podršku razvoju koordiniranih, ekonomičnih i održivih službi za zaštitu dece i promovisanje metoda za uvođenje socijalne zaštite u zajednici. Konkretan cilj ovog projekta je obezbeđivanje potpune zaštite prava deteta u dve opštine u Srbiji, putem obezbeđivanja integrisanih službi fokusiranih na decu koja su izložena riziku.

Glavne aktivnosti u okviru projekta obuhvataju:

  • Izrada Lokalnog plana akcije za dečije službe koji predlaže Međusektorski savet za "Lokalni plan akcije za decu"
  • Osnaživanje dece i lokalnih zajednica za učešće u izradi lokalne politike i prakse socijalne zaštite dece i zaštite dece uopšte
  • Redovna koordinacija rada svih postojeći službi s fokusom na potrebe najugroženije dece
  • Pokretanje novih službi u zajednici u vidu pilot programa, kao odgovor na utvrđene nedostatke u pružanju usluga
  • Uticanje na izradu politike zaštite dece na državnom nivou.

Glavni korisnici ovog projekta biće:

  • deca koja su izložena riziku (posebno deca bez roditeljskog staranja, deca se posebnim potrebama, deca žrtve nasilja...),
  • zaposleni u lokalnim centrima za socijalni rad i druga lica nadležna za zaštitu dece na lokalnom nivou,
  • kreatori politike na nivou entiteta obuhvaćenih projektom - ministarstva za socijalnu zaštitu i druga nadležna ministarstva,
  • lokalne NVO i organizacije u zajednici,
  • porodice podložne rizicima u široj zajednici u ciljnim opštinama za koje se takođe očekuje da će imati koristi od unapređenja dečijih službi.

Osim toga, ovaj projekat će, zahvaljujući stvaranju modela dobre prakse biti od koristi i za svu decu i građane u opštinama gde se sprovodi, decu i porodice kao nosioce prava i nadležne organe na lokalnom i centralnom nivou na celokupnoj teritoriji Srbije.

PREUZMITE:

Lokalni plan akcije za decu" (PDF, 2,73 MB)

Kontakt: deca.palilula@gmail.com

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа