Beograd

e-Uprava

Usluzni centar

Razvijenost servisa e-Uprave ima sledeće nivoe:

  • Nivo 1: "Informacija" - postojanje informacija o procedurama na Internet sajtu
  • Nivo 2: "Jednosmerna interakcija" - omogućeno preuzimanje formulara sa Internet sajta koji se potom klasičnim putem popunjavaju i dostavljaju nadležnim organima
  • Nivo 3: "Dvosmerna interakcija" - postojanje elektronskih formulara, tako da se ceo proces obraćanja korisnika organima uprave završava putem Interneta
  • Nivo 4: "Transakcija" - sve poslove sa organima uprave korisnik obavlja putem Interneta, uključujući i plaćanje i isporuku traženih dokumenata
  • Nivo 5: "Personalizacija" - podrazumeva proaktivno dostavljanje servisa korisnicima, odnosno pomeranje inicijative za korišćenje servisa sa korisnika na pružaoce servisa.

Trenutno je na Internet sajtu GO Palilula omogućen nivo 2 razvoja e-Uprave, uz izuzetak servisa kao što su izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu (usluga Virtuelni matičar), gde je omogućen i nivo 3. Razvoj servisa e-Uprave do nivoa 4 i 5, koji uključuje i složene projekte nabavke hardvera i softvera, izgradnje IKT infrastrukture i obuke kadrova, trenutno nije realan s obzirom na postojeću društvenu i ekonomsku situaciju.

U ovom odeljku sajta nalazi se pregled svih usluga koje organi Opštinske uprave GO Palilula pružaju građanima. Date su procedure, spisak dokumentacije i svi potrebni kontakt i drugi podaci i omogućeno je preuzimanje obrazaca u PDF obliku.

    Pаlilulа linкоvi
    Nаšа кućа Pаlilulа