Beograd

Informator o radu

Informator o radu Gradske opštine Palilula objavljen je u skladu sa odredbama člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvu za objavljivanje Informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/10).

 
Ažuriran 1. SEPTEMBRA  2021.

 

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica na pristup informacijama od javnog značaja.

Cilj objavljivanja Informatora je informisanje javnosti o dokumentima i informacijama koje poseduje Gradska opština Palilula u okviru delokruga rada.

Informator se objavljuje i u elektronskoj verziji na Internet prezentaciji Gradske opštine Palilula www.palilula.org.rs.

Gradska opština Palilula će zainteresovanom licu, bez naknade, omogućiti uvid u Informator, odnosno dati mu odštampani primerak Informatora, uz naknadu nužnih troškova.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Gradskoj opštini Palilula je Aleksandar Jocić, Zamenik načelnika uprave GO Palilula.

PREUZMITE
Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа