ВЕЋЕ ОПШТИНЕ

Веће Општине чине председник Општине, заменик председника Општине и десет чланова, које бира Скупштина Општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Већа Општине предлаже кандидат за председника Општине.

Председник Општине је председник Већа Општине. Заменик председника Општине је члан Већа Општине по функцији.

Чланови Већа Општине које бира Скупштина Општине не могу истовремено да буду и одборници, а могу да буду задужени за једну или више области из надлежности Општине.

Надлежности Већа Општине:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина Општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина Општине не донесе буџет пре почетка фискалне године
 • даје сагласност на годишњи програм пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 • разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 • врши надзор над радом Управе Општине, поништава или укида акте Управе Општине који нису у сагласности са законом, Статутом Градске општине и другим општим актом који доноси Скупштина Општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација, у управним стварима из надлежности Општине;
 • доноси општа акта када је на то овлашћено законом или прописом Општине;
 • поставља и разрешава начелника и заменика начелника Управе Општине;
 • даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији Управе Општине;
 • помаже председнику Општине у вршењу послова из његове надлежности;
 • врши и друге послове за које је овлашћено законом, актима Града, Статутом Градске општине или другим општим актом.

Чланови Већа Градске општине Палилула су:

 • Александар Караџић
 • Дражен Барјактаровић
 • Милан Јовановић
 • Љиљана Јанкес
 • Драган Бојовић Богдановић
 • Снежана Николић
 • Јасминка Бјелетић
 • Маја Жмукић
 • Раде Кнежевић