Beograd

Озакоњење објеката

Одсек за озакоњење објеката врши послове у области озакоњења бесправно подигнутих објеката, води управни поступак у предметима озакоњења бесправно подигнутих објеката на територији општине и доноси решења о озакоњењу објеката до 400 т2 бруто развијене грађевинске површине, издаје уверења и потврда везане за ову област.

Палилула линкови