Beograd

OBAVEŠTENJE O UPISU I UVIDU U POSEBAN BIRAČKI SPISAK


Povodom Odluke o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 63/18) koji će se održati 04.11.2018. godine, a na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.104/09 i 99/11), Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 72/09, 20/14 – Odluka US, 55/14 i 47/18) i Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 61/18), Gradska opština Palilula   o b j a v lj u j e 

O B A V E Š T E NJ E 
O UPISU I UVIDU U POSEBAN BIRAČKI SPISAK

 
Obaveštavaju se građani – birači sa područja Gradske opštine Palilula da mogu da podnesu zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine, u pisanoj formi i svojeručno potpisan, kao i da izvrše uvid u poseban birački spisak u cilju provere ličnih podataka upisanih u poseban birački spisak, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova u prostorijama Gradske opštine opštine Palilula, Takovska br.12, III sprat, kancelarija 63 ili pozivom na broj telefona 011/3236-221 lok. 153, kao i na internet stranici http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal. Građani mogu tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku posebnog biračkog spiska na osnovu zakonom propisanih dokaza.
Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u poseban birački spisak, kao i na uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koje se vrši upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka biračkog spiska u skladu sa zakonom, ima i ovlašćeni predstavnik podnosilaca potvrđenih izbornih lista u skladu sa zakonom. 
Sve promene u posebnom biračkom spisku građani mogu izvršiti do zaključenja posebnog biračkog spiska, odnosno 15 dana pre održavanja neposrednih izbora, kada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaključuje poseban birački spisak.
Nakon zaključenja posebnog biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora, za sve promene u biračkom spisku nadležno je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.
 
POZIVAJU SE GRAĐANI, PRIPADNICI MANJINA, DA ISKORISTE BIRAČKO PRAVO, DA SE UPIŠU I BLAGOVREMENO IZVRŠE UVID U POSEBAN BIRAČKI SPISAK
 
 
NAČELNIK UPRAVE 

 LJiljana Živković
 

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа