Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Радови на енергетској санацији објекта

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:

Назив јавне набавке: Радови на енергетској санацији објекта    

ПРЕУЗМИТЕ:
Јавни позив
Конкурсна документација
Пратећа техничка документација

Палилула линкови