Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији Пете београдске гимназије

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Назив јавне набавке: Радови на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији Пете београдске гимназије

ОРН

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације
511323 – Капитално одржавање објеката за потребе образовања 

ПРЕУЗМИТЕ:

Позив

Конкурсна документација

Пратећа техничка документација 1. део

Пратећа техничка документација 2. део

Пратећа техничка документација 3. део

Пратећа техничка документација 4. део

 


 

Палилула линкови