Beograd

Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije GO Palilula 2021

Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije GO Palilula za 2021. godinu

U skladu sa članom 10., Zakona o inspekcijskom nadzoru donet je Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije GO Palilula sa aktivnostima, vremenom delovanja i pretpostvljenim rizicima, datim u tabeli u prilogu, kao sastavnim delom ovog Plana. 

Planom je predviđeno 37 aktivnosti, pod pretpostavkom rizika da je: 9 kritično, 18 visokog, 7 srednjeg i 3 niskog rizika. Obuhvaćeni su sledeći zakoni i odluke:

1) Zakon o inspekcijskom nadzoru
2) Zakon o opštem upravnom postupku,
3) Zakon o prekršajima,
4) Zakona o komunalnim delatnostima,
5) Odluka o komunalnoj inspekciji,
6) Odluka o komunalnom redu,
7) Odluka o održavanju čistoće,
8) Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama,
9) Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda,
10) Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda,
11) Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda,
12) Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji                                grada Beograda,
13) Odluka o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu,
14) Odluka o javnim parkiralištima,
15) Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju,
16) Odluka o pijacama i
17) Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula,
18) Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda,
19) Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda,
20) Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Beograda,
21) Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Palilula i
22) Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Beograda,

Svaki zakon i odluka Planom obuhvaćeni se periodično smenjuju u zavisnosti od verovatnoće pojave određenog komunalnog problema u datom periodu godine. Od 37 aktivnosti: 9 je procenjeno da je kritično (25%), 18 je procenjeno da je visokog rizika (50%), 7 je procenjeno da je srenjeg rizika (19%) i 3 su procenjena niskog rizika (6%).

Planom je predviđeno da se vrši nadzor nad radom privrednih subjekata koji: 
- izlažu robu u izlozima, 
- se nalaze uz ulicu, 
- imaju pripadajući deo fasade, 
- izlažu reklamna sredstva i objekte, 
- imaju službena vozila, 
- drže rashladne vitrine, konzervatore i letnje bašte na površinama javne namene i u javnom korišćenju ili su postavili privremene objekte. 

Takođe, vršiće se i nadzor nad radom  školsko-obrazovnih ustanova, javnih preduzeća, skupština stanara, a i nadzor na pridržavanju komunalnog reda fizičkih lica.

Komunalna inspekcija GO Palilula vrši nadzor i Planom je predviđeno da vrši nadzor na celoj teritoriji GO Palilula u svim pobrojanim aktivnostima i delatnostima.

Planom je predviđeno da svi inspekcijski nadzori budu redovni, terenski, a po potrebi i kontrolni, dopunski i kancelarijski. 

Komunalna inspekcija GO Palilula se sastoji od 10 komunalnih inspektora. Svi oni, sem dežurnih inspektora i opravdano odsutnih, će sprovoditi inspekcijske nadzore u aktivnostima predviđenim Planom, za odgovarajući period.

Mimo svih aktivnosti predviđenih Planom, komunalna inspekcija GO Plailula vršiće i vanredne inspekcijske nadzore u svim onim oblastima koje bi mogle da se pojave kao trenutni komunalni problem, a u cilju preventivnog delovanja.

Mere koje su planirane radi sprečavanja obavljanja delatnosti i vršenja aktivnosti neregistrovanih subjekata su donošenje rešenja kojim bi se otklonile posledice takvog delovanja i podnošenje prekršajnih prijava u skladu sa Zakonom o prekršajima. 

Tokom 2021 godine očekivano je da bude oko 3500 upravnih predmeta iniciranih prijavama građana, a samim tim i 3500 vanrednih inspekcijskih nadzora. Ovim nadzorima pretpostavka je da će, a zbog osobenosti problema koji se nadgledaju biti obuhvaćene, pored gore već pobrojanih, i one odluke koje nisu bile obuhvaćene Planom, kao što su:
1) Odluka o dimničarskim uslugama,
2) Odluka o postavljanju balon hala sportske namene na teritoriji grada Beograda,
3) Odluka o javnoj rasveti,
4) Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula i
5) Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda. 

Načelnik Odeljenja 
Dražen Vujić

Preuzmite: Plan inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije GO Palilula 2021

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа