Beograd

Локална самоуправа

Zgrada opstine

Градска општина Палилула је део територије Града Београда у којој се врше одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом града Београда.

Грађани учествују у вршењу послова Градске општине преко изабраних одборника у Скупштину Градске општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана и референдума, у складу са Уставом, законом, Статутом града и актима Градске општине.

Органи Градске општине Палилула су:

 • Скупштина Градске општине
 • Председник Општине
 • Веће Општине
 • Управа Општине

OПШТИНСКИ ФУНКЦИОНЕРИ

Председник Градске општине Палилула:

Александар Јовичић (1987), дипл. економиста

Заменик председника ГО Палилула:

Дарко Пауновић (1985), доктор медицине

Председник Скупштине ГО Палилула:

Драгослав Шолак (1956), приватни предузетник

Заменица председника Скупштине ГО Палилула:

Даница Ристић (1958), пензионер

Секретар Скупштине ГО Палилула:

Јасмина Радовић (1966), дипл.правник

Чланови Већа Општине:

Дејан Цветковић (1973), дизајнер ентеријера

Јована Костић (1993), дипл.социјални радник

Миљан Милинковић (1988), дипл.инж.прехрамбене технологије

Станко Гујаничић (1982), дипл.социјални радник

Саша Мехмедовић (1969), угоститељ

Драшко Алорић (1988), дипл.економиста

Душан Жежељ (1990), економиста

Игор Шишић (1987), дипл.политиколог

Тодор Шљивар (1957), предузетник

Помоћници председника ГО Палилула

Милош Алексић (1985), докторанд Факултета политичких наука

Начелник Управе Општине:

Љиљана Живковић (1966), дипл. правник

Надлежности Градске општине Палилула, које проистичу из Статута града Београда, су:

 • Доноси одлуку о организацији и раду органа Градске општине, буџет и завршни рачун;
 • Може да образује месну заједницу, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са одлуком Скупштине општине о начину образовања, пословима и начину финансирања послова месне заједнице;
 • Даје мишљење на урбанистичке планове који се доносе за њено подручје и на регионални просторни план Града;
 • Даје грађевинско земљиште у закуп, у складу са законом и одлуком Града, ради изградње објекта бруто површине до 800 м2.
 • Доноси решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објекта до 800 м2 бруто површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор и одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци и мањи монтажни објекти) у складу са одлуком и планом који доноси Град.
 • Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 • Стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
 • Уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 • Стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју;
 • Планира и предузима мере у случају елементарних и других непогода у градској општини и ствара услове за њихово отклањање у циљу заштите грађана и материјалних добара;
 • Организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 • Штити и унапређује животну средину и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћењу и унапређење подручја са лековитим природним својствима;
 • Стара се и предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечјих игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова;
 • Стара се о јавном обавештавању грађана о питањима од значаја за живот и рад грађана у Градској општини;
 • Обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права, у складу са законом;
 • Уређује организацију, поступање и рад мировних већа;
 • Образује органе, организације и службе за потребе Градске општине, уређује њихову организацију и рад и оснива предузећа;
 • Извршава прописе и опште акте Града и Градске општине.
Палилула линкови