МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба грађана на одређеном подручју Општине, Скупштина општине може образовати месну заједницу или други облик месне самоуправе, у складу са законом. Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Oпштине могу затражити образовање месне заједнице за одређено подручје, под условом да се за то изјасни најмање 5000 бирача. Предлог се подноси у форми народне иницијативе, на начин и по поступку утврђеним законом. Месна заједница по правилу, обухвата подручја са приближно истим бројем становника. Месна заједница има својства правног лица у оквиру права и дужности утврђених одлуком Скупштине општине и одлуком о оснивању. Месна заједница има Статут којим се утврђују послови које она врши, органи и поступак њиховог избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице. Средства за рад месне заједнице обезбеђују се у буџету Oпштине и из других извора у складу са законом.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

 • МЗ "Ташмајдан",  
 • МЗ "Старина Новак",
 • МЗ "Стара Палилула",
 • МЗ "Јован Цвијић", 
 • МЗ "Надежда Петровић", 
 • МЗ "Хаџипоповац", 
 • МЗ "Стара Карабурма", 
 • МЗ "Стеван Христић", 
 • МЗ "Деспот Стефан Лазаревић",
 • МЗ "Филип Вишњић", 
 • МЗ "Карабурма - Дунав", 
 • МЗ "Роспи Ћуприја", 
 • МЗ "Вишњичка Бања", 
 • МЗ "Стара Борча", 
 • МЗ "Борча Греда", 
 • МЗ "Нова Борча",
 • МЗ "Овча",
 • МЗ "Падинска Скела",
 • МЗ "Сланци", 
 • МЗ "Велико Село", 
 • МЗ "Вишњица", 
 • МЗ "Дунавски венац", 
 • МЗ "Котеж", 
 • МЗ "Бара Рева".

Шеф Одсека за сарадњу са Месним заједницама: Александар Лазаревић. 069/82 15 854.