24.02.2023

Градска општина Палилула

Београд

Градска општина Палилула;Београд

24.02.2023

Први конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2023. години

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

-Комисија за избор програма/пројеката удружења грађана

Број: 031-128-(1-2)/2023-I-6A

24.02.2023.године

Б е о г р а д

Комисијa за избор програма/пројеката удружења грађана на седници одржаној 24.02.2023.године, на основу Статута Градске општине Палилула ("Сл.лист Града Београда" број 111/19- пречишћен текст и 132/21), Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину ("Сл.лист Града Београда" број 117/22 од 28.12.2022. године) и члана 5, став 1. Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Палилула ("Сл.лист Града Београда" број 130/18), на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/2009, 99/2011-др. закони и 44/2018-др. закон)  и на основу члана 28, и члана 44  Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр.36/2006) доноси

ОДЛУКУ

РАСПИСУЈЕ СЕ   ПРВИ конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана у 2023. години

 1. Организације које могу конкурисати:
 • Удружења која спроводе активности у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом
 • Удружења која спроводе социо-хуманитарне активности
 • Удружења која се баве организацијом културних и  традиционалних мaнифестација
 • Удружења која спроводе едукативне програме и активности за младе
 • Удружења која спроводе спортске програме и активности у области школског спорта и рада са млађим селекцијама
 • Удружења која спроводе обуке за пружање прве помоћи
 • Удружења и  традиционалне верске заједнице које спроводе активности у области верске подршке националним и етничким заједницама
 1. Удружења грађана могу конкурисати за добијање средстава по следећим областима:
 • Програм подршке особама са инвалидитетом кроз подизање капацитета удружења и лица која спроводе одговарајуће програме
 • Програми подршке рањивим категоријама становништва и друге социо-хуманитарне активности
 • Програм подршке организовању традиционалних и културних манифестација
 • Програм едукације  деце о правилном коришћењу савремених информативно-комуникативних техногија, едукација школске деце и младих из области креативне индустрије и едукација младих у области личног развоја
 • Програм подршке спортским организацијама и клубовима
 • Програм подршке верским  заједницама и организацијама које спроводе активности  ради унaпређења верске слободе и оствaривања општег добра и заједничког интереса
 • Програм  обуке лица за пружање прве помоћи
 1. Општи услови конкурса
 • Право  конкурисања  за  доделу  средстава на конкурсу  имају  регистрована удружења грађана која закључно са 13.03.2023. године предају свој предлог пројекта на прописаном обрасцу са пратећoм документацијом.
 • Право учешћа у расподели средстава имају удружења грађана која су регистрована на територији Града Београда, не краће од 6 месеци, а морају бити уписана у Регистар надлежног органа у складу са законом.
 • Пријава за сваки појединачни пројекат се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Сва остала обавезна и пратећа документација као и ЦД, морају бити достављени у једној коверти или пакету. Предлог пројекта чија је пријава послата у више коверата сматраће се формално неисправном и неће бити узета у обзир приликом оцењивања.
 • Једно удружење може конкурисати са једним пројектом
 • Пријавe се достављају на следећу адресу:

ПИСАРНИЦА

Градска општина Палилула

Таковска 12, 11000 Београд

 • Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.
 • Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА ПРВИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2023. ГОДИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Назив подносиоца пријаве:

Адреса подносиоца пријаве:

Област за коју се конкурише:

Назив пројекта:

Напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Пријавни обазац (који садржи образац за предлог програма и образац за буџет програма)
 • Копију Решења о упису у регистар организација које се пријављују у Агенцији за привредне регистре/потврда да је верска заједница уписана у Регистар надлежног органа - Министарство правде
 • Копију Статута подносиоца пријаве
 • Одлуку Управног одбора за учешће у јавном конкурсу
 • Доставити радне биографије предавача или тренера (на прописаном обрасцу), а уколико  се програм одвија у образовно- васпитним установама потребно је доставити предходну сагласност руководиоца образовно-васпитне установе за реализацију програма
 • Копију Статута сваке партнерске организације
 • Препоруке донаторских организација и институција
 • Потписане и оверене изјаве подносиоца пројекта и (уколико постоји) изјава о партнерству
 • Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања уколико је предвиђено пројектом
 • Копију завршног рачуна организације за 2021. годину.
 • ЦД са предлогом пројекта и буџетом пројекта

Предност при одабиру пројеката који ће се финансирати имају удружења регистрована на територији ГО Палилула или удружења чији корисници су претежно становници ГО Палилул.

ГО Палилула може одлучити да конкурс продужи или да средства не додели уколико ниједан од предлога пројекта не задовољава услове конкурса.

Укупан износ средстава предвиђен за дотације удружењима грађана по овом конкурсу је  17.900.000 динара бруто.

Прихватљиви трошкови укључују :

 • трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију програма
 • трошкове који директно произилазе из предложених активности : информисање, оглашавање, штампање, трошкови организације обука итд,
 • трошкове ангажованих лица

Неприхватљиви трошкови су :

 • дугови и покривање губитака и дуговања
 • пристигле пасивне камате
 • куповина земље или зграда или реновирање просторија.
 1. Посебни услови конкурса

1.  Програми подршке особама са инвалидитетом кроз подизање капацитета удружења и лица која спроводе одговарајуће програме

 • Организација различитих програма обуке и стваралаштва с циљем подстицања додатног образовања лица са инвалидитетом и њихове боље инклузије у различите друштвене сфере
 • Спровођење програма који се односе на унапређење културних садржаја намењених особама са инвалидитетом
 • Стварање одрживих механизама с циљем подизања капацитета организација које пружају подршку лицима са инвалидитетом

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 1.000.000 динара бруто.

 1. Програми подршке рањивим категоријама становништва (старији суграђани, труднице, самохрани родитељи, жртве насиља, социјално угрожени суграђани, расељена и избегла лица… ) и друге социо-хуманитарне активности као и превентивни и истраживачки програми у области социјалне политике
 • Формирање мреже подршке посебно осетљивим групама деце и младих  
 • Спровођење програма психосоцијалне подршке рањивим категоријама становништва
 • Спровођење програма афирмације дечијих права и подршка деци у кризним ситуацијама
 • Спровођење истраживачких и превентивних програма у области безбедности деце
 • Унапређење друштвеног живота пензионера на територији ГО Палилула

Укупна средства за реализацију наведених програма износе 6.000.000 динара бруто.

3.  Програм подршке организовању традиционалних и културних манифестација

 • Организовање манифестација на којима се промовише значај традиционалних вредности
 • Организовање предавања и трибина везаних за различите области културе као и  пеотских вечери, изложби фотографија
 • Организовање интерактивних представа,
 • Организовање уметничких игара (класичан балет, народна игра и савремена игра)

Укупна средства за реализацију наведених програма износе  3.000.000  динара бруто

4. Програм едукациједеце о правилном коришћењу савремених информативно-комуникативних техногија, едукација школске деце и младих из области креативне индустрије и едукација младих у области личног развоја

 • Организовање едукативних активности у оквиру ликовне, примењене, визуелне уметности
 • Организовање радионица/предавања чији је циљ развој креативних способности код деце школског узраста  и младих
 • Организовање интерактивних радионица са циљем упознавања културно историјске баштине града Београда
 • Организовање едукативних активности деце о правилном коришћењу савремених информативно-комуникативних техногија

Укупна средства за реализацију наведених програма износе  3.200.000  динара бруто

5. Програм подршке спортским организацијама и клубовима

 • Стварање одрживих механизама с циљем подизања капацитета организација која спроводе различите спортске активности
 • Организација спортских припрема, турнира и рада са млађим категоријама
 • Реализација припрема- тренинга за такмичења на различитим нивоима (општинска такмичења, градска, републичка и  међународна)

Укупна средства за реализацију наведених програма износе  3.000.000 динара бруто.

 1. Програм подршке верским  заједницама и организацијама које спроводе активности  ради унaпређења верске слободе и оствaривања општег добра и заједничког интереса
 • Организација манифестација и израда материјала намењених унапређењу положаја националних и етничких заједница које живе на територији ГО Палилула
 • Унапређење услова за обављање верске службе у објектима традиционалних верских заједница које делују на територији ГО Палилула

Укупна средства за реализацију наведеног програма износе 1.000.000 динара бруто.

 1. Програм  обуке лица за пружање прве помоћи

• Организација обуке и стручне подршке намењене лицима који пружају прву помоћ и организовану подршку у случајевима природних катастрофа, саобраћајних несрећа или приликом одржавања масовних скупова

Укупна средства за реализацију наведеног програма износе 700.000 динара бруто.

Критеријуми и мерила за оцењивање предлога пројеката

Административна провера

Сви програми/пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације.

Административна провера састоји се из два дела:

1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми.

2. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају критеријуме постављене у Одлуци, да ли је трајање у складу са правилима конкурса.

Техничко-финансијска провера

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима на начин који следи:

Критеријуми:

1. Финансијски и оперативни капацитет

Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)? Максимално 5 бодова

2. Релевантност - квалитет пројекта

Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? Максимално 10 бодова

Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? Максимално 5 бодова

Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? Максимално 5 бодова

3. Методологија

Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? Максимално 5 бодова

Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности? Максимално 5 бодова

Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1.

Максимално 5 бодова

Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? Максимално 5 бодова

4. Одрживост пројекта

Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? Максимално 5 бодова

Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? Максимално 5 бодова

5. Буџет и рационалност трошкова

Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? Максимално 5 бодова

Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори- Максимално 5 бодова

Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? Максимално 5 бодова.

Максимални укупни резултат 70 бодова.

 1. Резултати конкурса

Комисија утврђује предлог ранг листе пријављених програма у року који не може бити дужи од  60 дана од дана истека рока за подношење пријаве и исту мора објавити на званичној интернет страници Градске општине Палилула на адреси www.palilula.org.rs.

На ову ранг листу учесници конкурса имају право приговора у року од осам радних дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима, Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи податке о свим поднетим пријавама, предлог коначне листе са бодовима предложених пројеката, предлог одлуке о избору програма/пројеката који ће се суфинансирати из буџета Градске општине Палилула и предлог Одлуке о додели средстава.

Извештај се доставља Већу Градске општине Палилула на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и Одлуке за доделу средстава. Одлуку о избору програма/пројеката који се суфинансирају из буџета Градске општине Палилула на основу коначне ранг листе доноси Веће Градске општине Палилула.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса са образложењем на званичној интернет презентацији Градске општине Палилула. На званичној интернет презентацији Градске општине Палилула ће бити објављени програми/пројекти који се суфинансирају из буџета Градске општине Палилула.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марија    Дрманић

ПРЕУЗМИТЕ:

Анекс 1 образац за писање предлога пројекта
Анекс 2 образац буџета
Анекс 3 образац cv
Одлука о расписивању конкурса