Beograd

Скупштина Општине

Скупштина општине је представнички орган који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом, Статутом града Београда и другим општим актима Града и Одлуком о организацији.

Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на период од четири године у складу са законом.

Скупштина општине Палилула има 55 одборника

Скупштина Општине има председника и заменика председника Скупштине

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које доноси Скупштине Општине и обавља друге послове утврђене Статутом града Београда, Статутом Градске општине или Пословником Скупштине.

Скупштина бира председника Скупштине из реда одборника, на предлог најмање једне трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине Општине.

Надлежности Скупштине општине:

 • доноси Статут Општине и Пословник Скупштине Општине;
 • доноси буџет и завршни рачун;
 • доноси прописе и друге опште и појединачне акте, у оквиру својих права и дужности;
 • одлучује о образовању нове, промени подручја и укидању месне заједнице на свом подручју, по претходно прибављеном мишљењу грађана са тог подручја;
 • даје мишљење на урбанистичке и просторне планове Града и друге акте Града, у складу са Статутом Града;
 • уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
 • образује органе, организације, службе за потребе Општине, уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа, установе и друге организације од интереса за Општину и врши надзор над њиховим радом;
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине и чланове радних тела Скупштине;
 • бира и разрешава председника Општине, заменика председника Општине и чланове Већа Општине;
 • на предлог председника Скупштине поставља и разрешава секретара Скупштине;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши и друга оснивачка права, у складу са законом;
 • именује и разрешава јавног правобраниоца и његове заменике;
 • одлучује о додељивању награда и других јавних признања;
 • одлучује о сарадњи са другим општинама и градовима и приступању у чланство организација градова и општина у земљи и иностранству;
 • доноси одлуку о расписивању општинског референдума и референдума на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса;
 • доноси одлуку о јавном задуживању Општине;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола Општине;
 • прописује прекршаје за повреде прописа Општине;
 • одлучује о облику и начину остваривања јавног обавештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана Општине;
 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
 • уређује организацију, поступање и рад мировних већа;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града Београда, Статутом Градске општине и другим актима Општине, и у складу са тим доноси одговарајућа акта.

Председник Скупштине ГО Палилула:

Predsednik skupstine

ДРАГОСЛАВ ШОЛАК

приватни предузетник

Рођен је 1956. године у Цивљанима - Книн. Основну и средњу школу завршио је у Београду. Бави се приватним предузетништвом.

Радио је као руководилац и управник градње у предузећу "Пројектомонтажа" од 1978. до 1983. године и на истој позицији у предузећу "Космајмонт" од 1983. до 1989. године. Од 1989. до 1992. године био је руководилац текућег и инвестиционог одржавања у ПКБ корпорацији у предузећу "Имес".

У периоду од 1992. до 1999. године ради као приватни предузетник. Затим пет година ради у Угоститељском предузећу "Мадера", да би 2004. године наставио да ради као приватни предузетник до 2010. године. Од 2010. до 2014. године био је саветник председника Градске општине Вождовац. Претходне две године бавио се приватним предузетништвом. Био је одборник у Скупштини Градске општине Палилула у претходна два мандата.

Координатор је Општинског одбора СНС Палилула.

Отац двоје деце.

Заменица председника Скупштине ГО Палилула:

Zamenica predsednika skupstine

ДАНИЦА РИСТИЋ

пензионер

Рођена је 18. јуна 1958. у Београду. Завршила гимназију у Београду, радни век провела у "Беобанци" и "Југобанци".

Од 2011. председник је Општинског одбора ПУПС-а Палилула.

Члан Центра за социјални рад Палилуле, а активна и при Црвеном крсту Палилула.

Сарадник Градских пензионера Београда при добровољном пензионом фонду Фонд солидарности.

Палилула линкови